Obecna Kadencja Rady Gminy Wyry

Obsługę administracyjną Rady Gminy Wyry prowadzi:

Biuro Rady Gminy
ul. Główna 133
43-175 Wyry

pokój nr 11 (II piętro)
telefon: 32 325 68 12 
e-mail: rada@wyry.pl

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek od godz. 7:30 do godz. 17:00
 • wtorek - czwartek od godz. 7:30 do godz.15:30
 • piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje Rady określają ustawy oraz statut gminy. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada liczy 15 radnych. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje odbywają się w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Główna 133, 43-175 Wyry II piętro.

W obecnej VII kadencji 2010-2018, Rada działa w następującym składzie:

Przewodnicząca: Elżbieta Słomka
Wiceprzewodnicząca: Barbara Polok
Wiceprzewodniczący: Andrzej Suchoń
Radni:

 • Bronisław Ficek,
 • Tomasz Fityka,
 • Michał Kopański,
 • Adrian Krzyżowski,
 • Joanna Pasierbek-Konieczny,
 • Piotr Profaska,
 • Herbert Rzepka,
 • Mirosław Sikora,
 • Franciszek Smykla,
 • Wojciech Surma,
 • Franciszek Szulc,
 • Szymon Załęcki

 

Urząd gminy Wyry

Rada gminy może ze swego grona powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

Rada Gminy Wyry powołała ze swego grona Komisje Stałe. Składy Komisji publikowane są na stronie bip.ugwyry.rekord.com.pl oraz poniżej.

Komisje pracują na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.

Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół. Protokoły posiedzeń Komisji publikowane są na stronie bip.ugwyry.rekord.com.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej Uchwały Rady Gminy Wyry publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z treścią uchwał można zapoznać się na stronie bip.ugwyry.rekord.com.pl

Wszystkie uchwały podjęte po 1 sierpnia 2012 roku dostępne są na stronie www.prawomiejscowe.pl


Komisje Rady Gminy Wyry VII kadencji (2014-2018)

Komisja ds. rozwoju miejscowości Wyry

 

Skład komisji:

 • Wojciech Surma – Przewodniczący
 • Adrian Krzyżowski – Wiceprzewodniczący
 • Barbara Polok
 • Herbert Rzepka
 • Mirosław Sikora
 • Franciszek Smykla
 • Franciszek Szulc
 • Szymon Załęcki

Komisja ds. rozwoju miejscowości Gostyń

 

Skład komisji:

 • Piotr Profaska – Przewodniczący
 • Bronisław Ficek – Wiceprzewodniczący
 • Tomasz Fityka
 • Michał Kopański
 • Joanna Pasierbek – Konieczny
 • Elżbieta Słomka
 • Andrzej Suchoń

 

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • strategią rozwoju i tworzeniem planów operacyjnych miejscowości Wyry,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry,
 • opiniowaniem spraw istotnych dla miejscowości Wyry.

 

 

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • strategią rozwoju i tworzeniem planów operacyjnych miejscowości Gostyń,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń,
 • opiniowaniem spraw istotnych dla miejscowości Gostyń.

 

Komisja Rewizyjna

 

 

Skład komisji:

 • Joanna Pasierbek-Konieczny – Przewodnicząca
 • Franciszek Smykla – Wiceprzewodniczący
 • Bronisław Ficek
 • Michał Kopański
 • Mirosław Sikora
 • Herbert Rzepka

Komisja Komunalna, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

 

Skład komisji:

 • Mirosław Sikora – Przewodniczący
 • Tomasz Fityka – Wiceprzewodniczący
 • Bronisław Ficek
 • Adrian Krzyżowski
 • Piotr Profaska
 • Andrzej Suchoń
 • Wojciech Surma
 • Franciszek Szulc
 • Szymon Załęcki

 

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi,
 • kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 • bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy, przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1) kompleksowe - obejmuje całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zakres tego podmiotu;
  2) problemowe - obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
  3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolnego danego podmiotu.

 

 

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • opiniowaniem spraw związanych z gospodarką zasobami lokali mieszkaniowych i użytkowych na terenie gminy,
 • utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza komunalnego,
 • koordynowaniem spraw z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • sprawami ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • opiniowaniem spraw gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody,
 • gospodarką odpadami,
 • koordynowaniem czynności w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, lokalnego transportu zbiorowego,
 • wspieraniem i opiniowaniem wszelkich działań związanych z rolnictwem, leśnictwem,wspieraniem form działalności sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu i poprawie warunków życia na terenie gminy

Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

Skład komisji:

 • Barbara Polok - Przewodnicząca
 • Franciszek Szulc – Wiceprzewodniczący
 • Joanna Pasierbek – Konieczny
 • Franciszek Smykla
 • Andrzej Suchoń
 • Szymon Załęcki

Komisja Budżetowa

 

Skład komisji:

 • Herbert Rzepka – Przewodniczący
 • Piotr Profaska – Wiceprzewodniczący
 • Michał Kopański
 • Adrian Krzyżowski
 • Barbara Polok
 • Wojciech Surma
 • Tomasz Fityka

 

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • opiniowaniem spraw z zakresu edukacji dzieci i młodzieży,
 • zasadami udzielania stypendiów dla uczniów,
 • koordynowaniem czynności z zakresu funkcjonowania placówek oświatowych,
 • opiniowaniem programów zdrowotnych,
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi,
 • inspirowaniem do działalności twórczej instytucji kulturalnych działających na terenie gminy,
 • wspieraniem imprez sportowych,
 • zasadami udzielania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu,
 • pomocą w upowszechnianiu szeroko pojętej działalności sportowo- rekreacyjno-turystycznej,
 • podejmowaniem inicjatyw w celu poprawy warunków zdrowotnych społeczeństwa na terenie gminy,
 • wspieraniem działań w zakresie opieki społecznej, wspieraniem pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Komisja zajmuje się w szczególności:

 • sprawami dotyczącymi budżetu gminy, jego realizacją i sprawozdaniem z wykonania budżetu,
 • podatkami i opłatami lokalnymi,
 • opiniowaniem projektu budżetu gminy i propozycjami jego zmian w trakcie roku budżetowego, bieżącą realizacją budżetu gminy