Planowanie przestrzenne

Informujemy, że przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gostyni oraz Wyr.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie do Wójta Gminy Wyry ul. Główna 133, 43-175 Wyry, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek, w terminie do 17 stycznia 2020 r. Jako wniesienie na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą poczty elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Pobierz wniosek

Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gostyni oraz Wyr


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości  Wyry, publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 43 z dn. 12.03.2010r. poz.663 (DZ.URZ.WOJ.SLA 2010.43.663).

Plan obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2010r.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w rejonie ul. Pszczyńskiej publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. nr 84 z dn. 13.05.2010r. poz. 1397 (DZ. URZ.WOJ.SLA 2010.84.1397).

Plan obowiązuje od dnia 14 czerwca 2010r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń
publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 131 z dn. 20.07.2010r. poz.2174 (DZ. URZ.WOJ.SLA 2010.131.2174).

Plan obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2010r.


Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry

Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry można pobrać tutaj.


 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/433/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry - Uchwała do pobrania tutaj

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NR IFIII.4131.1.99.2018 z dnia 26 listopada 2018 r.- do pobrania tutaj


Informację o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry wraz z wzorem wniosku można uzyskać tutaj: bip.ugwyry.rekord.com.pl

 


 

Archiwalne akty prawne

2009r.

2005r.

1994r. 

1979 - 1990r.

WYCIĄG Z TEKSTU PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY

Uchwała WRN w Katowicach Nr XXI/74/79 z dn. 30.06.1979 r. (Dz. Urz. Nr 5 z 1979 r.)

Przedłożona Uchwałą MRN w Tychach Nr IX/43/86 z dn. 02.01.1986 r. (Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 2 z dn. 15.04.1986r. poz. 58)

Zmiany fragmentów planu ogólnego Uchwała MRN w Tychach Nr XXIII/125/88 z dn. 14.04.1988 r. (Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 8 1988 r. poz. 242)