Planowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/433/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry - Uchwała do pobrania tutaj

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NR IFIII.4131.1.99.2018 z dnia 26 listopada 2018 r

.- do pobrania tutaj

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości  Wyry, publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 43 z dn. 12.03.2010r. poz.663 (DZ.URZ.WOJ.SLA 2010.43.663).

Plan obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2010r.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w rejonie ul. Pszczyńskiej publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. nr 84 z dn. 13.05.2010r. poz. 1397 (DZ. URZ.WOJ.SLA 2010.84.1397).

Plan obowiązuje od dnia 14 czerwca 2010r.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń
publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 131 z dn. 20.07.2010r. poz.2174 (DZ. URZ.WOJ.SLA 2010.131.2174).

Plan obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2010r.


Informację o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry wraz z wzorem wniosku można uzyskać tutaj: bip.ugwyry.rekord.com.pl

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy nr XII/83/2003r z dnia 26 listopada 2003r zmienione Uchwałą Rady Gminy nr XXI/157/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r oraz zmienione Uchwałą Rady Gminy XXXVII/346/2009r z dnia 1 października 2009r.

Do pobrania: tekst studium, załącznik mapowy

Archiwalne akty prawne

2005r.

1994r. 

1979 - 1990r.

WYCIĄG Z TEKSTU PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY

Uchwała WRN w Katowicach Nr XXI/74/79 z dn. 30.06.1979 r. (Dz. Urz. Nr 5 z 1979 r.)

Przedłożona Uchwałą MRN w Tychach Nr IX/43/86 z dn. 02.01.1986 r. (Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 2 z dn. 15.04.1986r. poz. 58)

Zmiany fragmentów planu ogólnego Uchwała MRN w Tychach Nr XXIII/125/88 z dn. 14.04.1988 r. (Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 8 1988 r. poz. 242)