Archiwum

SPROSTOWANIE Z DNIA 18.07.2017 ROKU

Wyjaśniamy, iż w informacji umieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl zakładka nieruchomości/wynajem lokali, dotyczącej „przetargu pisemnego nieograniczonego na najem kiosków handlowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 w centrum miejscowości, wraz z częścią gruntu pod kioskami i wokół obiektu oraz najem lokalu w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku)” wystąpiły niezamierzone omyłki.

Dotyczą:

1. w treści zamieszczonego ogłoszenia pkt 3 błędnie podano, iż : ,,Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za kioski wynosi 21,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018 r, roku z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok. Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za grunt wynosi 3,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018 r. z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok”.

Prawidłowa treść to:

„Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za kioski wynosi 10,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018 r, roku z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok. Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za grunt wynosi 3,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018 r. z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok".                             

2. niewłaściwie wskazanej godziny zakończenia składania ofert: błędnie podano, iż „Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry do dnia 28.07.2017 roku  do godziny 15.00”.

Prawidłowa treść: „Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry do dnia 28.07.2017 roku do godziny 14.00”.

Za niezamierzone omyłki przepraszamy. Osoba odpowiedzialna: Jolanta Tarnawa – Inspektor Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji tel.  32/32 56 822,  adres e-mail:  lokalowy.gki@wyry.pl


 

Wójt Gminy Wyry ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wyry.

Przetarg pisemny nieograniczony na najem kiosków handlowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 w centrum miejscowości, wraz z częścią gruntu pod kioskami i wokół obiektu.

 1. Powierzchnia użytkowa lokali 57,60m2 (w skład wchodzą dwa kioski handlowe
  - nr 1 o powierzchni użytkowej 30,40 m2, nr 2 o powierzchni użytkowej 27,20 m2). Wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, sanitariaty.
  Remont ze środków własnych.
  Powierzchnia użytkowa części gruntu 100,00 m2.
 2. Przeznaczenie: działalność handlowa, biurowa, usługowa lub podobna .
  działka nr 1113/52, KA1M/00054000/7.
 3. Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za kioski wynosi 21,00  zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018r, roku z dniem 1 września
  o współczynnik inflacji za ubiegły rok.
  Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto za grunt wynosi 3,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018r. z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok.
 4. Okres zawarcia umowy do 3 lat.
 5. W przypadku, kiedy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu lokalu, zawarcie umowy najmu zostanie zaproponowane kolejnym oferentom, którzy zaproponowali stawkę wyższą niż stawka wyjściowa.
 6. Przetarg będzie prowadzony na podstawie regulaminów dostępnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl  zakładka nieruchomości/wynajem lokali.
 7. Druki ofert zawierające informacje o wymaganej treści oferty można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl zakładka nieruchomości/wynajem lokali.
 8. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry do dnia 28.07.2017 roku  do godziny 15.00.
 9. Lokal będący przedmiotem najmu można oglądać w godzinach od 9.00-10.00 w dniu 10.07.2017 roku; telefon kontaktowy: 032 325 68 22.
 10. Wójt Gminy może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
 11. Przetarg na najem kiosków handlowych wraz z gruntem w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 odbędzie się dnia 03.08.2017 roku o godzinie 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Wyry (sala obrad II piętro).

 Przetarg na najem lokalu w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku)

 1. Powierzchnia użytkowa lokalu  76,18 m2.Lokal położony jest na parterze budynku, posiada wejście od frontu budynku. Wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna,  centralnego ogrzewania, sanitariaty. Remont ze środków własnych.
 2. Przeznaczenie: działalność handlowa, biurowa, usługowa lub podobna, działka nr 957/66, KA1M/00055538/4.
 3. Minimalna wywoławcza stawka czynszu netto wynosi 10,00 zł/m2. Stawka czynszu będzie zwiększana raz w roku począwszy od 2018 roku z dniem 1 września o współczynnik inflacji za ubiegły rok.
 4. Okres zawarcia umowy do 3 lat.
 5. W przypadku, kiedy wygrywający przetarg nie zawrze umowy najmu lokalu, zawarcie umowy najmu zostanie zaproponowane kolejnym oferentom, którzy zaproponowali stawkę wyższą niż stawka wyjściowa.
 6. Przetarg będzie prowadzony na podstawie regulaminów dostępnych w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl  zakładka nieruchomości/wynajem lokali.
 7. Druki ofert zawierające informacje o wymaganej treści oferty można pobrać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl zakładka nieruchomości/wynajem lokali.
 8. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry do dnia 28.07.2017 roku  do godziny 15.00.
 9. Lokal będący przedmiotem najmu położony w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku) można oglądać w godzinach od 11.00-12.00 w dniu 10.07.2017 roku; telefon kontaktowy: 032 325 68 22.
 10. Wójt Gminy może unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
 11. Przetarg na najem lokalu w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku)  odbędzie się dnia 03.08.2017 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wyry (sala obrad II piętro).

 Do pobrania:

1. Regulamin kiosk ul. Dąbrowszczaków

2. Wzór umowy kiosk ul. Dąbrowszczaków

3. Regulamin lokal ul. Pszczyńska 372

4. Wzór umowy lokal ul.Pszczyńska 372

 

 


WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA

Podajemy wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, stanowiących własność Gminy Wyry.

Lokale położone są:

1. w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 

 • lokal położony w przyziemiu budynku o powierzchni użytkowej 39,30m2

Lokal posiada wejście od frontu. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, sanitariaty.

Przeznaczenie: działalność handlowa, biurowa, usługowa lub podobna.
działka nr 957/66, KAIM/00055538/4.

 • lokal położony na parterze budynku o powierzchni użytkowej 99,25m2.

Lokal posiada wejście od frontu budynku. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną,centralnego ogrzewania, sanitariaty.

Przeznaczenie: działalność handlowa, biurowa, usługowa lub podobna.
działka nr 957/66, KAIM/00055538/4.

2. w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 - kioski handlowe  w centrum miejscowości, wraz z częścią gruntu pod kioskami i wokół obiektu.

 • Powierzchnia użytkowa lokali 57,60m2 (w skład wchodzą dwa kioski handlowe - nr 1 o powierzchni użytkowej 30,40 m2, nr 2 o powierzchni użytkowej 27,20 m2). Wyposażenie: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, sanitariaty. 
 • Powierzchnia użytkowa części gruntu 100,00m2.

Przeznaczenie: działalność handlowa, usługowa lub podobna.
działka nr 1113/52, KA1M/00054000/7.

Szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry tel. (32) 325 68 22 pokój nr 14, II piętro w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl.

Wyniki nieograniczonego przetargu pisemnego na wynajem lokali użytkowych, który odbył się w dniu 25 kwietnia 2016r., zatwierdzone przez Wójta Gminy Wyry w dniu 25 kwietnia 2016r.

 

Wójt Gminy Wyry zatwierdził wynajęcie poszczególnych lokali użytkowych następującym podmiotom:

 1. lokal w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku)o powierzchni użytkowej64,37m² – firmiePROFI-LIBRIS Marcin Badocha, ul Podhalańska 10/21, 40-215 Katowice na usługi w zakresie handlu. Oferowana stawka czynszu netto 8,02 zł/m². 
 2. lokal w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58 (parter budynku)o powierzchni użytkowej33,90 m² – Panu Adamowi Białoń na usługi w zakresie handlu. Oferowana stawka czynszu netto 10,10 zł/m².
 3. lokal w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (przyziemie budynku)o powierzchni użytkowej 39,30 m² – firmiePROFI-LIBRIS Marcin Badocha, ul Podhalańska 10/21, 40-215 Katowice na usługi w zakresie handlu. Oferowana stawka czynszu netto 9,00 zł/m².

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór oferty na wynajem kiosków handlowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 został rozstrzygnięty!

Wójt Gminy Wyry ogłasza, że przetarg pisemny nieograniczony na wybór oferty na wynajem kiosków handlowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 w centrum miejscowości, wraz z częścią gruntu pod kioskami i wokół obiektu został rozstrzygnięty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Panią Annę Gorzawską SKLEP U JAKUBA, 43-176 Gostyń ul. Pszczyńska 357.


Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie stawek czynszu za wynajem lokalu użytkowego (kioski handlowe) i gruntu położonego w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107

Wójt Gminy Wyry zarządza:

1. Ustalić minimalną wywoławczą stawkę wyjściową czynszu za wynajem kiosków handlowych położonych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 w wysokości netto 21,00 zł/m2, ustalić minimalną wywoławczą stawkę wyjściową czynszu za grunt pod kioskiem i wokół obiektu w wysokości netto 3,00 zł/m2.  

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2016 roku.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest tutaj.