Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Motyla

Wójt Gminy Wyry
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do sprzedaży 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXXII/305/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późniejszymi zmianami).

1. Nieruchomość gruntowa położona w Gostyni przy ul. Motyla, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00001179/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena nieruchomości

 netto (zł)

1.

4301/81

1054

RIVa, dr

100 500,00

2.

4302/81

1054

RIVa

100 500,00

2. Przedmiotowe nieruchomości położone są w Gostyni, przy ul. Motyla w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolnych i leśnych. Działki mają kształt regularny zbliżony do prostokątnego przy czym dz. 4302/81 ma wycięty narożnik południowo-wschodni, jest to grunt niezabudowany z infrastrukturą techniczną usytuowaną na niej oraz w sąsiedztwie, o korzystnej szerokości i korzystnym ukształtowaniu (teren płaski, porośnięty trawą). Działki nieogrodzone, oparte o dz. 4299/81, która stanowić będzie drogę wewnętrzną – sięgacz drogowy do ul. Motylej – drogi publicznej, utwardzonej i asfaltowej.

3. Obciążenia nieruchomości jak w księdze wieczystej KA1M/00001179/6. Dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2174) przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami.  Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji stosownie do zapisu art. 37 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.).

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek w tej sprawie w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

Wywieszono dnia 24.09.2020 r.                   

                                                                                  [WÓJT GMINY WYRY]

Mapa