Komunalizacja

Komunalizacja oznacza nabywanie mienia przez gminę. W niniejszym dziale pojęcie to odnosi się do nabywania przez Gminę Wyry mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze decyzji Wojewody Śląskiego. Skomunalizowanie nieruchomości oznacza, że nieruchomość przestała być własnością Skarbu Państwa i stała się własnością Gminy Wyry.