Komunalizacja

Komunalizacja oznacza nabywanie mienia przez gminę. W niniejszym dziale pojęcie to odnosi się do nabywania przez Gminę Wyry mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze decyzji Wojewody Śląskiego. Skomunalizowanie nieruchomości oznacza, że nieruchomość przestała być własnością Skarbu Państwa i stała się własnością Gminy Wyry.

Niniejszy dział został opracowany w celu przedstawienia do publicznej wiadomości informacji o nieruchomościach podlegających komunalizacji z mocy prawa.

W stosunku do tych nieruchomości Komisja Inwentaryzacyjna ds. komunalizacji mienia ustaliła, że w określonych ustawami terminach stanowiły one własność Skarbu Państwa i na podstawie właściwych przepisów stały się z mocy prawa własnością Gminy Wyry. Nieruchomości te obejmowane są spisami inwentaryzacyjnymi wykładanymi do publicznego wglądu na okres 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z dnia 22 maja 1990r. z późn. zm.)

Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym 11/2015 Wójta Gminy Wyry z dnia 22 kwietnia 2015r. powołana została Komisja Inwentaryzacyjna ds. komunalizacji mienia.

Skład Komisji:

  • Herbert Rzepka – Przewodniczący
  • Szymon Załęcki – członek
  • Justyna Strużyńska – członek
  • Kinga Karbowska – członek

Kontakt:

Informacji dotyczących nieruchomości objętych spisami udzielają od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 58, będący członkami Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia:

  1. Justyna Strużyńska
  2. Kinga Karbowska
    Tel. 32 325 68 41/42

Do pobrania:

  1. Ogłoszenia o spisach inwentaryzacyjnych
  2. Zastrzeżenia do spisów inwentaryzacyjnych

Po zapoznaniu się z wykazami nieruchomości objętych spisami inwentaryzacyjnymi niektóre osoby mogą stwierdzić, że w wykazach tych wymieniono nieruchomości, których są użytkownikami i uważają je za swoją własność. Wówczas w okresie wyłożenia spisu inwentaryzacyjnego do publicznego wglądu osoba taka może zgłosić zastrzeżenie do Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia dotyczące objęcia danej nieruchomości spisem. Objęcie nieruchomości spisem inwentaryzacyjnym oznacza bowiem, iż na podstawie zebranej dokumentacji Komisja Inwentaryzacyjna ustaliła, że nieruchomość podlega komunalizacji z mocy prawa. Osoba, która ma interes prawny składa zastrzeżenia do spisu. Komisja rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia i zajmuje odpowiednie stanowisko.

Więcej informacji na stronie: bip.ugwyry.rekord.pl