Konsultacje społeczne - Plan zagospodarowania przestrzennego

Gmina WYRY  przystąpiła do projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja” POWR.02.19.00-00-KP07/18 realizowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Pozyskany grant zostanie wykorzystany przy organizacji konsultacji społecznych wspomagających procedurę sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Wyry. Planuje się rozpoczęcie konsultacji już we wrześniu 2019 r. W trakcie konsultacji zostanie wykorzystanych pięć technik konsultacyjnych. Ostatnią technika będzie ankieta podsumowująca całość przeprowadzonych spotkań. Zakończenie konsultacji przewiduje się w maju 2020 r.