Konsultacje Społeczne - Studium

Konsultacje Społeczne - Studium
21 lutego 2018

Konsultacje Społeczne - Studium

 

 

 

 

Konsultacje Społeczne - Studium


 Zapraszamy   Państwa na kolejny III etap konsultacji społecznych Ankietę  - w ramach projektu ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Ankieta wspomaga procedurę sporządzania nowego dokumentu planistycznego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jej głównym celem będzie podsumowanie przeprowadzonych już dwóch etapów konsultacji w listopadzie 2017 r.  i w styczniu 2018 r. .

Ankietę jest dostępna  w wersji papierowej  oraz  do pobrania ze strony internetowej www.wyry.pl

ankieta do pobrania tutaj: Ankieta etap III

Raport Etap III konsultacji społecznych - podsumowanie przeprowadzonej ankiety

 

Czekamy na wypełnione ankiety do 25.03.2018r.

Ankiety można składać w urnach:

1)      w budynku Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133  na parterze budynku lub w sekretariacie urzędu;

lub

2)      w budynku Pawilonu Handlowego w Wyrach, ul. Główna 58, gdzie mieści się część Urzędu Gminy Wyry: (Planowanie przestrzenne i Referat geodezji i gospodarki nieruchomościami - wejście od strony parkingu).

 


 

 

W ramach  II etapu konsultacji społecznych odbyły się –warsztaty World Cafe -  wspomagające procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry. Warsztaty odbyły się dniach 9, 11, 16,18 stycznia (4 spotkania) po dwa w każdej miejscowości. Na spotkania zostali zaproszeni eksperci  z dziedzin: dziedzictwo kulturowe, górnictwo, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne. Fachowcy odpowiadali na pytania mieszkańców w tematach: ochrona konserwatorska, gminna ewidencja zabytków, ochrona Dworu; obszar tzw. Wału szwedzkiego;  szkody górnicze, plany kopalni na najbliższe lata, budowa na terenach podmokłych, stosunki wodne, kanalizacja, przewietrzanie terenów, nowe prawo wodne – wzmianka, odpowiedzialność władz za utrzymanie rowów melioracyjnych i ewentualne szkody spowodowane zalewaniem posesji wskutek braku drożności tych rowów, realizacja inwestycji na obszarze, przez który przechodzi ciek wodny, wyznaczanie centrum miejscowości, omówiono rodzaje zabudowy mieszkaniowej, wyznaczano tereny zielone, miejsca usług w gminie, likwidacji zapisanej w planie drogi dojazdowej itp.

W trakcie spotkań przekazano zainteresowanym informacje w zakresie obowiązujących przepisów łączących zagadnienia planowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz prawa wodnego.

 


Zapraszamy na kolejny etap konsultacji społecznych – Warsztaty konsultacyjne World Cafe.

Polegają one na dyskusji przy stolikach z ekspertami.
Uczestnikami warsztatów będą eksperci z dziedziny górnictwa, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz planowania przestrzennego.

 

Warsztaty konsultacyjne typu World Cafe odbędą się :

 

- Szkole Podstawowej w Wyrach, ul. Puszkina 10 w godzinach 17:00 – 20:00

w dniu 09.01.2018r. (wtorek) – Górnictwo i Dziedzictwo Kulturowe

w dniu 16.01.2018r. (wtorek) – Ochrona Środowiska

 

- w Domu Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366 o godzinie 17:30 – 20:30

w dniu 11.01.2018r.  (czwartek) – Ochrona Środowiska

w dniu 18.01.2018r.  (czwartek) – Górnictwo i Dziedzictwo Kulturowe

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców, inwestorów, zainteresowanych zmianami przestrzennymi Gminy Wyry do udziału w konsultacjach.

 

 Warsztaty konsultacyjne.JPG

1. Raport ze spotkań otwartych w Wyrach etap II

2. Raport ze spotkań otwartych w Gostyni etap II

3. Oświadczenie etap II

 

 


 

Gmina Wyry przystąpiła do opracowania nowej edycji dokumentu kreującego politykę przestrzenną całego jej obszaru „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. W związku z tym, realizowane będą trzy etapowe konsultacje społeczne, aby ich uczestnicy mogli aktywnie uczestniczyć w rozpoczętym procesie planistycznym.

 Konsultacje  społeczne  realizowane są dzięki uczestnictwu Gminy w projekcie „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Konsultacje przeprowadzone będą w trzech etapach. Pierwszy z etapów ma formę spotkania otwartego, następny to warsztaty konsultacyjne typu Wordl cafe, a ostatni etap stanowić będzie ankieta.

 Hasłem przewodnim pierwszego etapu konsultacji, spotkania otwartego było „Razem kształtujemy przestrzeń Naszej Gminy!”. Spotkania odbyły się 21 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Wyrach oraz 23 listopada 2017 r. w Domu Kultury w Gostyni. Na spotkanie zaproszeni zostali mieszkańcy, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy i inwestorzy oraz wszyscy zainteresowani zmianami przestrzennymi na terenie Gminy Wyry. Podczas tych spotkań uczestnicy mieli szansę zapoznać się bliżej z tematyką planowania przestrzennego, w tym z głównymi założeniami dokumentu Studium. Uczestnicy mieli także okazję wyrazić własne opinie na temat kierunków zagospodarowywania przestrzennego w Gminie Wyry.

Zgodnie ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do kompetencji Wójta należy sporządzenie takiego dokumentu. Studium wyznacza ogólną politykę przestrzenną gminy oraz lokalne zasady zagospodarowania dla całego jej obszaru. Dokument ten jednak nie jest tym samym, co miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który to ma rangę aktu prawa miejscowego i jego zapisy obowiązują bezpośrednio każdego właściciela nieruchomości. Plan zawiera szereg wytycznych np. wskazania niezbędne do wybudowania domu, szerokości drogi, podziału geodezyjnego nieruchomości, ochrony środowiska, opieki konserwatorskiej itp. Plan zagospodarowania musi być zgodny ze studium co znaczy, że to co jest zapisane w planie wcześniej musi być zapisane w studium.  

Jednym z celów sporządzenia nowej edycji „Studium” jest jego aktualizacja poprzez  przeznaczenia nowych terenów pod zabudowę, w tym mieszkaniową, usługi, rekreację, działalności gospodarcze itp. Początkowym etapem w opracowywaniu dokumentu jest zebranie wniosków. Wstępnie termin składania wniosków wyznaczono do dnia 30 listopada br., jednakże z uwagi na trwające konsultacje społeczne oraz zainteresowanie społeczeństwa, termin ten zostanie przedłużony do końca roku 2017. Informacja na ten temat ukaże się w prasie, w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Wyry.

 Drugi etap konsultacji, czyli warsztaty typu „Wold cafe”, zaplanowano na styczeń 2018 roku. W ramach warsztatów konsultacyjnych odbędą się po 2 spotkania w tych samych miejscach w Wyrach i Gostyni. Kolejnym trzecim etapem konsultacji będzie ankieta w formie papierowej oraz elektronicznej na stronie www.wyry.pl. Ankieta rozpocznie się w 2018 r. po zakończeniu etapu  drugiego. Jej głównym celem będzie podsumowanie przeprowadzonych konsultacji. Opracowanie studium jest procesem złożonym, wieloetapowym i  czasochłonnym. Jeśli nie będzie konieczne powtórzenie żadnego etapu procedury dokument zostanie uchwalony 2019 roku.

 

Do pobrania:

1. Raport ze spotkań otwartych w Wyrach
2. Raport ze spotkań otwartych w Gostyni
3. Plakat ze spotkań otwartych

4. Oświadczenie etap I

 

DSCN4839.JPG
Spotkanie otwarte w Wyrach

DSCN4885.JPG
Spotkanie otwarte w Gostyni