Planowanie przestrzenne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że pod koniec 2019 roku przystąpiono do sporządzania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gostyni oraz Wyr - Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gostyni oraz Wyr.

Raporty z konsultacji społecznych wspomagających procedurę sporządzania nowych planów zagospodarowania przestrzennego dostępne są tutaj:

Ogłoszenie Wójta Gminy Wyry o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyniki ankiety dla mieszkańców dotyczącej zagospodarowania centrum Gostyni i Wyr


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 43 z dn. 12.03.2010r. poz.663 (DZ.URZ.WOJ.SLA 2010.43.663).

Plan obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2010 r.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w rejonie ul. Pszczyńskiej

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. nr 84 z dn. 13.05.2010r. poz. 1397 (DZ. URZ.WOJ.SLA 2010.84.1397).

Plan obowiązuje od dnia 14 czerwca 2010 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dn. 25.11.2021 r. poz.7380 (DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7380).

Plan obowiązuje od dnia 26 grudnia 2021 r.


Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/433/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry - Uchwała do pobrania tutaj

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NR IFIII.4131.1.99.2018 z dnia 26 listopada 2018 r. - do pobrania tutaj


Informację o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry wraz z wzorem wniosku można uzyskać tutaj: bip.ugwyry.rekord.com.pl.


 

Archiwalne akty prawne

2010 r.

2009 r.

2005 r.

1994 r. 

1979 - 1990 r.

WYCIĄG Z TEKSTU PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY

Uchwała WRN w Katowicach Nr XXI/74/79 z dn. 30.06.1979 r. (Dz. Urz. Nr 5 z 1979 r.)

Przedłożona Uchwałą MRN w Tychach Nr IX/43/86 z dn. 02.01.1986 r. (Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 2 z dn. 15.04.1986r. poz. 58)

Zmiany fragmentów planu ogólnego Uchwała MRN w Tychach Nr XXIII/125/88 z dn. 14.04.1988 r. (Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 8 1988 r. poz. 242)