Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni

logotypy.jpg


30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów w ramach poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt Gminy Wyry pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska, Miarowa, Rybnicka, Leśna i Akacjowa) wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej”, uzyskał najwyższą liczbę punktów (32,45) wśród 13 pozostałych projektów i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach:

I etap

- Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Rybnicka/Akacjowa – etap ten został już rozpoczęty w dniu 8 marca 2017 r., kiedy to zostały zawarte dwie umowy:

  • pierwsza umowa została podpisana z Firmą Wykonawczą,
  • natomiast druga z Firmą Nadzorującą proces inwestycyjny tj. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Firma Wykonawcza została wyłoniona z pośród 7 złożonych ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma ZISCO Zisco Bandura Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice, na kwotę brutto 2.565.266,87 zł.

Firmą nadzorującą zostało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. J. i F. Białych 5 lok 308, 44-200 Rybnik, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, z pośród 4 oferentów na kwotę brutto 39.999,60 zł.

W oparciu o zawarte umowy w dniu 15 marca 2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla przedmiotowej inwestycji. Firma Wykonawcza zobowiązała się do zrealizowania inwestycji w terminie do 04.08.2017 r., z tym że w terminie do 17.06.2017 r. zostaną zakończone roboty związane z wykonaniem sieci, przyobiektowych pompowni ścieków oraz nastąpi jej rozruch technologiczny.

II etap

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu – ul. Miarowa/Pszczyńska – przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Śląskiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 

Wyszczególnienie:

j.m.

wartość

1.    

Budowa kanalizacji sanitarna – ul. Rybnicka/Akacjowa

 

przewody tłoczne PEHD PE 100 PN 16 (SDR 11) 180x16,4

m

1 572,0

przewody tłoczne PEHD PE 100 PN 16 (SDR 11) 140x12,7

m

288,0

przewody tłoczne PEHD PE 100 PN 16 (SDR 11) 125x11,8

m

171,0

przewody tłoczne PEHD PE 100 PN 16 (SDR 11) 110x10,0

m

182,0

przewody tłoczne PEHD PE 100 PN 16 (SDR 11) 90x8,2

m

664,0

przewody tłoczne PEHD PE 100 PN 16 (SDR 11) 50x4,6

m

989,0

razem:

m

3 866,0

studnie węzłowe betonowe Ø 2000 mm SW 29, 30, 30A, 31, 55, 56, 57

szt.

7

przepompownie przydomowe z PE-HD z wyposażeniem

szt.

63

zasilanie energetyczne pompowni domowych

m

945,0

2.    

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu – ul. Miarowa/Pszczyńska

2.1

Kanalizacja sanitarna

 

przewody tłoczne 110x10,0

m

1 171,0

-          PE 100 PN 16

m

971,0

-          PE 100 RC PN 16

m

200,0

przewody tłoczne 90x8,2

m

1 142,0

-          PE 100 PN 16

m

922,0

-          PE 100 RC PN

m

220,0

przewody tłoczne PE 100 PN16 50x4,6

m

1 409,0

razem:

m

3 722,0

studnie węzłowe betonowe Ø 1500 mm SW 6, 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 52

szt.

8

pompownie przydomowe z PE-HD z wyposażeniem

szt.

66

2.2

Sieć wodociągowa

 

 

 

wodociąg z rur jednowarstwowych PEHD100 PN10 SDR17, Ø 160x9,5 mm

m

150,6

wodociąg z rur jednowarstwowych PEHD100 PN10 SDR17 Ø 110x6,6 mm

m

837,7

wodociąg z rur PEHD100 PN10 SDR17 Ø 63x3,8 mm

m

31,2

wodociąg z rur PEHD100 PN10 SDR17 Ø 40x3,7 mm

m

544,7

wodociąg z rur PEHD100 PN10 SDR17 Ø 32x2,3

m

21,0

razem:

m

1 585,2

Wartość projektu określona we wniosku o dofinansowanie wynosi  6 570 307,40 zł, w tym wartość dofinansowania to 4 000 000,00 zł.