Informacje ogólne

Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w Gostyni - kolejny etap

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, związanego z budową kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń, w dniu 8 marca 2017 r. zostały zawarte dwie umowy:

 • pierwsza umowa została podpisana z Firmą Wykonawczą,
 • natomiast druga z Firmą Nadzorującą proces inwestycyjny tj. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Firma Wykonawcza została wyłoniona z pośród 7 złożonych ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma ZISCO Zisco Bandura Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 75, 43-250 Pawłowice, na kwotę brutto 2.565.266,87 zł.

Firmą nadzorującą zostało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. J. i F. Białych 5 lok 308, 44-200 Rybnik, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, z pośród 4 oferentów na kwotę brutto 39.999,60 zł.

W oparciu o zawarte umowy w dniu 15 marca 2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla przedmiotowej inwestycji. Firma Wykonawcza zobowiązała się do zrealizowania inwestycji w terminie do 04.08.2017 r., z tym że w terminie do 17.06.2017 r. zostaną zakończone roboty związane z wykonaniem sieci, przyobiektowych pompowni ścieków oraz nastąpi jej rozruch technologiczny.

Pracownicy firmy ZISCO Bandura Sp. z o.o. dokonują obecnie wizji w terenie. Prosimy mieszkańców o umożliwienie firmie dokonania oględzin.

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji – zadanie 4 oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej” składa się z następujących podzadań:

 • Podzadanie 4.1. obejmuje zrealizowanie nowego odcinka sieci od budynku nr 185 przy ul. Rybnickiej do końca Aglomeracji tj. do ul. Akacjowej w Gostyni (do budynku nr 23),
 • Podzadanie 4.2. obejmuje obszar wzdłuż ul. Akacjowej, od punktu zakończenia Podzadania 4.1. do końca ul. Akacjowej w Gostyni,
 • Podzadanie 4.3. obejmuje wykonanie 15 przyłączy, do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Leśnej, Rybnickiej, Bojdoła, Tęczowej w Gostyni.

Łącznie w  ramach inwestycji ma zostawać wybudowana nowa sieć w zakresie:

 • przewody tłoczne PEHD PE 100 PN16( SDR 11) 180 x 16,4 - L = 1.572,00 m
 • przewody tłoczne PEHD PE 100 PN16( SDR 11) 140 x 12,7 - L= 288,00 m
 • przewody tłoczne PEHD PE 100 PN16( SDR 11) 125 x 11,8 - L = 171,00 m
 • przewody tłoczne PEHD PE 100 PN16( SDR 11) 110 x 10,0 - L = 536,55 m
 • przewody tłoczne PEHD PE 100 PN16( SDR 11)  90  x  8,2 - L = 1.164,45 m
 • przewody tłoczne PEHD PE 100 PN16( SDR 11)  50  x  4,6 - L = 1.433,21 m
 • studnie węzłowe  betonowe Ø 2000mm SW 29,30, 30A,31,55,56,57; - 7,00 szt.
 • studnie węzłowe  bet. Ø 1500mm  SW 1, 2 - 2,00 szt.
 • pompownie przydomowe z PE-HD z wyposażeniem - 104,00 kpl.

Po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie, co powinno nastąpić z początkiem sierpnia 2017, właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do wykonania przyłącza od pompowni przydomowej do budynku. Następnie mieszkaniec zgłasza gotowość do odbioru przyłącza do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (mieszczącego się przy ul. Wagonowej 35), z którym w dalszej kolejności podpisywana jest umowa na odbiór nieczystości ciekłych.

Niniejsza inwestycja będzie współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Warunkiem pełnego wykorzystania środków unijnych jest, oprócz wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej, uzyskanie efektu ekologicznego. Będzie to możliwe tylko w przypadku jeżeli wszystkie przewidziane nieruchomości zostaną podłączone do nowo wybudowanej sieci. Mając na uwadze fakt, iż termin realizacji inwestycji, jak również uzyskanie efektu ekologicznego jest bardzo krótki, Urząd Gminy Wyry zwraca się z prośbą do mieszkańców o umożliwienie konstruktywnej współpracy i sprawne włączanie budynków do sieci (w terminie do końca października 2017r.), mające na celu osiągnięcie zamierzonego efektu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji inwestycji udzielane są przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pod nr telefonu 32 325 68 31.