Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (zwane dalej POŚ) podzielić można zasadniczo na: oczyszczalnie ścieków z układem rozsączającym (drenażowe) oraz biologiczne oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym.

Wybór typu oczyszczalni zależy nie tylko od zasobności portfela inwestora, ale też od ograniczeń prawnych i technicznych związanych z jej budową.

Zanim właściciel działki podejmie decyzję o budowie POŚ musi przede wszystkim:

 • sprawdzić czy możliwość budowy POŚ przewidziano w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • rozpoznać warunki gruntowe działki (najlepiej zlecając wykonanie badań geologicznych wyspecjalizowanej firmie)
 • sprawdzić czy wielkość działki umożliwi spełnienie wymagań określonych w przepisach:
  1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 -j.t. z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)- [załącznik nr 1],

Budując indywidualną oczyszczalnię ścieków (POŚ) należy bowiem bezwzględnie zachować n/w odległości:

1. Szczelne osadniki podziemne stanowiące część POŚ mogą być sytuowane:

 • w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach (§ 37 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 • co najmniej 2 m od granicy działki sąsiada lub ulicy (odległość tę należy mierzyć od krawędzi zbiornika) (§ 36 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie j.w.)
 • 15 m od studni dostarczających wodę do picia i na cele gospodarcze (§ 31 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie j.w. )

2. Najbliższe przewody rozsączające stanowiące część POŚ mogą być lokalizowane w odległości:

 • 30 m od studni w przypadku wprowadzania ,do przewodu rozsączającego, ścieków biologicznie oczyszczonych np. z POŚ z osadem czynnym (§ 31.1.p4 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 • 70 m od studni w przypadku wprowadzania, do przewodu rozsączającego ścieków, z oczyszczalni bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków (§ 31.1.p5 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm).

W przypadku zwartej zabudowy mieszkaniowej (działki o powierzchni ok. 1000m², budynki mieszkalne oddalone od siebie ok. 10 – 15 m) oraz usytuowania na przedmiotowej działce lub działkach sąsiednich studni do poboru wody pitnej, najczęściej niemożliwe jest zachowanie wymaganych odległości.

Nie zachowanie wymaganych odległości, a także wysoki poziom wód gruntowych (który występuje na terenie miejscowości Gostyń) może spowodować pogorszenie stanu środowiska oraz pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych, zarówno na nieruchomości właściciela (inwestora) POŚ, jak i na działkach sąsiednich.

Budowa POŚ jest dopuszczalna na terenach, na których Gmina nie planuje wykonania systemu kanalizacji sanitarnej, a także w przypadkach szczególnie uzasadnionych względami technicznymi i ekonomicznymi.

Jednocześnie pragniemy w tym miejscu zwrócić uwagę użytkownikom POŚ, że nie jest to inwestycja jednorazowa i bezobsługowa, jak często próbują informować producenci (dostawcy) w/w oczyszczalni. Właściwa eksploatacja POŚ wymaga cyklicznego usuwania nadmiaru osadu, przez wyspecjalizowane firmy, które zajmują się utylizacją osadów ściekowych, a także często zgody na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika – rowu, rzeki, jeziora itp.

Poniżej, dla orientacji, podajemy koszt budowy oczyszczalni POŚ oferowanej przez SANITECH wg oferty przesłanej do gminy 26.01.2009r.:

 1. POŚ typu rozsączającego (drenażowa) – przykładowa cena kompletnej oczyszczalni dla 4-6 osobowego gospodarstwa wynosi 3843 zł brutto. Do kosztów zakupu oczyszczalni należy doliczyć koszty instalacji i kruszywa 3800 zł.
 2. POŚ typu z osadem czynnym (biologiczna) - przykładowa cena kompletnej oczyszczalni dla 4-9 osobowego gospodarstwa wynosi 8327 zł brutto. Do kosztów zakupu oczyszczalni należy doliczyć koszty instalacji.