Ogłoszenie

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Gostyń wzdłuż ulic: Tyska, Fityki, Pszczyńska, Rybnicka (od początku do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św.), ul. boczne od ul. Rybnickiej, Brzeźna, Olmy, płk W. Kiełbasy, Zajęcza, kpt. J. Rybczyńskiego, W. Bojdoła, Pszczela, Wójt Gminy Wyry, zgodnie z obowiązującym prawem, ponownie przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz.U.z 2005r. Nr236 poz. 2008 z późn. zm.).

Jednocześnie wyjaśniamy, że zadanie gminy wynikające z ww. ustawy realizowane jest w ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń w ramach Aglomeracji Wyry” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W przypadku nie wykazania po zakończeniu inwestycji efektu ekologicznego, polegającego na likwidacji istniejących dotychczas szamb, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym Gmina Wyry jest zobligowana do wykazania się efektem ekologicznym oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania uzyskania efektu ekologicznego.

Informujemy, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia.

W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonania obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.). W momencie nie wykonania decyzji nakazującej wszczęte zostanie administracyjne postępowanie egzekucyjne z nałożeniem kary grzywny w celu przymuszenia. Grzywna będzie wydawana do skutku. Każdorazowo, w przypadku osoby fizycznej nałożona grzywna może sięgnąć wysokości do 10 tys. zł, w przypadku osób prawnych i jednostek nie więcej, niż 50 tys. zł (art. 121 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Grzywna może być nakładana wielokrotnie, do maksymalnej wysokości: dla osób fizycznych do 50 tys. zł, dla prawnych i jednostek do 200 tys. zł.

Jeszcze raz podkreślamy, Gminie zależy na osiągnięciu efektu ekologicznego, a nie na karaniu właścicieli nieruchomości!

Ostateczny termin wywiązania się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określa się na dzień 30.06.2015r.

W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wydawane będą decyzje nakazujące podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej a w przypadku ich nie wykonania – sankcje grzywny.
W związku z powyższym apelujmy o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy Wyry
mgr Barbara Prasoł