Zamówienia publiczne

AKTUALNE OGŁOSZENIA O PRZETARGACH:


 PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:


Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na potrzeby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry w ramach projektu Słoneczna Gmina Wyry.
Inwestycja współfinansowaana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Konkurs dla Poddziałania 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii– ZIT Subregionu Centralnego w ramach IV Osi Priorytetowej Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna.

przetarg ogłoszony w dniu 06.12.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=23305


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:


Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5 wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni.
Inwestycja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

przetarg ogłoszony w dniu 23.11.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=23238


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Miarowa – zadanie 5 wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej/Pszczyńskiej w Gostyni.
Inwestycja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.1 – Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 5.1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

przetarg ogłoszony w dniu 14.11.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=23203


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Dostawa energii elektrycznej w roku 2018 w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego przez Gminę Wyry w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

przetarg ogłoszony w dniu 09.11.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=23152


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Budowa i zmiana nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z jej wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej.

przetarg ogłoszony w dniu 20.10.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=23088


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk dla Szkoły Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10.

przetarg ogłoszony w dniu 21.09.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22950


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Gostyni o pomieszczenia świetlicy wraz z dostosowaniem istniejącej kuchni do obowiązujących przepisów oraz projektu parkingu z uwzględnieniem nowego wjazdu, projektu oświetlenia i monitoringu terenu Szkoły Podstawowej w Gostyni przy ul. Rybnickiej 141.

przetarg ogłoszony w dniu 05.09.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22892


PRZETARG PISEMNY pn.:

Roboty remontowo-drogowe według szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

przetarg ogłoszono w dniu 17.08.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22853


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Budowa i zmiana nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
i remontem sieci wodociągowej w obrębie pasa drogowego z wyprowadzeniem poza obręb wykonanej przebudowy nawierzchni drogowej.

Przetarg ogłoszono w dniu 04.08.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22828


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Utworzenie Klubu Senior+ w Domu Kultury w Gostyni poprzez modernizację pomieszczeń Domu Kultury
w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Przetarg ogłoszono w dniu 30.06.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22728


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.

Przetarg ogłoszono w dniu 02.06.2107r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22631


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Wykonanie oświetlenia na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci Góralczyków w Wyrach przy ul. Markiela.

Przetarg ogłoszono w dniu 31.05.2017r. Pełna treść dostępna pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22603


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przetarg ogłoszono w dniu 17.05.2107r. Pełna treść dostępna jest pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22553


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Gminie Wyry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przetarg ogłoszono w dniu 16.05.2107r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22537


PRZETARG PISEMNY pn.:

Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366 do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż.

Przetarg ogłoszono w dniu 11.05.2017r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22526


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy zadania pt.: Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.

Przetarg ogłoszono w dniu 13.04.2017r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22458


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola gminnego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu.

Przetarg ogłoszono w dniu 23.03.2017r.Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem
http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22374.


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy montażu lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przetarg ogłoszono w dniu 17.03.2017r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem
http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22344.


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Montaż lamp hybrydowych LED na terenie Gminy Wyry.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przetarg ogłoszono w dniu 15.03.2017r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem
http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22326.


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Nadzór inwestorski z kontrolowaniem rozliczeń budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji – zadanie 4 oraz budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.

Przetarg ogłoszono w dniu 30.01.2017r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22241.


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni w ramach Aglomeracji ul. Rybnicka od nr 185 do końca Aglomeracji – zadanie 4 oraz budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni na ul. Akacjowej.

Przetarg ogłoszono w dniu 23.01.2017r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22204&js=1.


PRZETARG NIEOGRANICZONY pn.:

Uruchomienie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Wyry. Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: II. Cyfrowe śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych).

Przetarg ogłoszono w dniu 30.11.2016r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=22021


PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE pn.:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz usług dostarczania mieszkańcom Gminy Wyry pojemników na odpady zmieszane i popiół oraz worków do segregacji, a także prowadzenie i obsługa PSZOK-u.

Przetarg ogłoszono w dniu 02.11.2016r. Pełna treść przetargu dostępna jest pod linkiem http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3320023&ident=21942