Stypendia i nagrody

Stypendia

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Gminy Wyry w następujących terminach:

 1. do 15 marca od daty zakończenia I semestru,
 2. do 30 lipca od daty zakończenia II semestru.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Wyry Nr VIII/85/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

 1. Osiągnięcie wysokich wyników w nauce:

  a) przy średniej ocen 4,85 – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

  b) przy średniej ocen 5,10 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania – dla uczniów szkół gimnazjalnych,
  c) przy średniej ocen 5,20 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania – dla uczniów klas IV, V lub VI szkoły podstawowej,

 2. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 3. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej przeprowadzonej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata do stypendium oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Wyry.

Wszelkich informacji udziela także inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy Wyry – p. Ilona Sigmundzik dostępna w godzinach pracy urzędu pod nr tel. (32) 325 68 33.

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium
 2. Oświadczenie
 3. Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry

Nagrody

Do 15 stycznia 2017 r. do Urzędu Gminy Wyry można składać wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 roku.

Wójt Gminy Wyry przekazuje wnioski do zaopiniowania Radzie Sportu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zawodnik osiągnął wyniki sportowe. Opinię o wnioskach Rada Sportu wydaje do dnia 15 marca. Przyznanie nagród i wyróżnień następuje w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym zawodnik osiągnął wyniki sportowe.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:

 1. klub lub stowarzyszenie sportowe zawodnika,
 2. członek Rady Sportu,
 3. co najmniej 5 mieszkańców Gminy Wyry,
 4. Wójt Gminy Wyry,
 5. Komisja Rady Gminy Wyry właściwa ds. sportu,
 6. zawodnik lub w przypadku zawodnika niepełnosprawnego rodzic lub opiekun prawny.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania,
 2. określenie wnioskodawcy,
 3. opis osiągniętego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
 4. uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

Do pobrania:

 1. Uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
 2. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej