Stypendia i nagrody

Stypendia

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/338/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, których obowiązek szkolny realizowany jest w trybie dziennym.

Stypendium jest przyznawane jeżeli uczeń spełnia jedno z wymienionych kryteriów:

1. osiągnięcie wysokich wyników w nauce:

a)      przy średniej ocen 4,85 – dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

b)      przy średniej 5,20 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania – dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas II – III dotychczasowego gimnazjum;

c)      przy średniej ocen 5,30 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania – dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych;

2. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej;

3. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej przeprowadzonej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Do złożenia wniosku uprawnieni są:

 1. Rada Pedagogiczna szkoły, do której uczęszcza uczeń;
 2. Wójt Gminy Wyry;
 3. Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej;
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;
 5. Samorząd uczniowski;
 6. Uczeń.

Terminy złożenia wniosków:

 1. do 15 marca od daty zakończenia I semestru;
 2. do 30 lipca od daty zakończenia II semestru.

 

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, uwierzytelnione za zgodność z oryginałem, potwierdzających osiągnięcia ucznia uzyskane w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku, uprawniające do przyznania stypendium oraz druk PIT 2a.

Uczniowie uczęszczający do szkół poza Gminą Wyry dodatkowo dołączają do wniosku oświadczenie o zamieszkiwaniu w Gminie Wyry. 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście do Sekretariatu lub drogą pocztową do Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry (w przypadku wysłania wniosku pocztą liczy się data wpływu do urzędu).

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji udziela także Pani Gabriela Pajor – specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wyry, pok. nr 1, nr tel.: (32) 325 68 33.

 

Do pobrania:

1. Wniosek i oświadczenie

2. Uchwała Rady Gminy Wyry

3. Klauzula informacyjna o powierzeniu danych

4. PIT 2a

 

 


Nagrody

Do 15 stycznia 2019 r. do Urzędu Gminy Wyry można składać wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku.

Wójt Gminy Wyry przekazuje wnioski do zaopiniowania Radzie Sportu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zawodnik osiągnął wyniki sportowe. Opinię o wnioskach Rada Sportu wydaje do dnia 15 marca. Przyznanie nagród i wyróżnień następuje w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym zawodnik osiągnął wyniki sportowe.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:

 1. klub lub stowarzyszenie sportowe zawodnika,
 2. członek Rady Sportu,
 3. co najmniej 5 mieszkańców Gminy Wyry,
 4. Wójt Gminy Wyry,
 5. Komisja Rady Gminy Wyry właściwa ds. sportu,
 6. zawodnik lub w przypadku zawodnika niepełnosprawnego rodzic lub opiekun prawny.

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz aktualny adres zamieszkania,
 2. określenie wnioskodawcy,
 3. opis osiągniętego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik,
 4. uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

Do pobrania:

 1. Uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
 2. Wniosek o przyznanie nagrody sportowej
 3. pit-2a-5.pdf