Od 1 stycznia wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami

Znaczący wzrost cen paliwa, energii oraz płacy minimalnej, konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych narzuconych przez przepisy Unii Europejskiej, podwyższenie stawek tzw. opłaty marszałkowskiej oraz szereg nowych przepisów (dotyczących standardów bezpieczeństwa, elektromobilności i kontroli wizyjnej składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów) – to najważniejsze powody wpływające na podwyżkę kwoty, jaką mieszkańcy Gminy Wyry zapłacą za odbiór śmieci.

Ponadto ustawodawca nakłada na gminę obowiązek samofinansowania się systemu gospodarki odpadami komunalnymi - tzn. że finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów, a nawet koszty administracyjne i edukacja ekologiczna muszą w całości pochodzić z opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Budynki mieszkalne jednorodzinne

Nowa stawka wyniesie 23,00 zł za każdą zamieszkującą daną nieruchomość osobę za miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (dotyczy od 1 do 5 osób włącznie). Powyżej 5 osób zamieszkujących daną nieruchomość opłata stanowi sumę kwoty 115,00 zł oraz 1,00 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość za miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Natomiast za brak selektywnej zbiórki, która jest obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę, opłata zostanie podwyższona do  46,00 zł od osoby, jeżeli nieruchomość zamieszkują od 1 do 5 osób włącznie oraz 2,00 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, za miesiąc.

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Nowa stawka wyniesie 21,00 zł za osobę za miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Natomiast za brak selektywnej zbiórki, która jest obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę, opłata zostanie podwyższona do  42,00 zł od osoby.

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Podobne zmiany są wprowadzane w wielu miejscowościach w całej Polsce – w tym w woj. śląskim.

Zawiadomienia dla mieszkańców z nowymi stawkami będą na terenie Gminy Wyry roznoszone w styczniu br.

 

Uchwały Rady Gminy Wyry dot. gospodarowaniem odpadami tj. nr XII/118/2019 oraz nr XII/119/2019 z dnia 21.11.2019r. dostępne są na stronie www.prawomiejscowe.pl.

 

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok dostępny jest na stronie www.ekoportal.wyry.pl.

 

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje także NOWY FORMULARZ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a także właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.