Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Roczna ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach jak co roku dokonał oceny okresowej jakości wody, która wykazała, że woda na terenie gminy Wyry jest przydatna do spożycia.

Woda na terenie gminy dostarczana była przez tyskie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej i kontroli urzędowej obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promieniotwórczości w wodzie. Próbki wody pobierane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem uwzględniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie gminy dokonana został na podstawie analizy jakości pobranych próbek wody zawartych w sprawozdaniach laboratoryjnych z badań. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz mogących mieć wpływ na pogorszenie jej oceny organoleptycznej dokonywanej przez konsumentów. Na terenie gminy Wyry nie odnotowano zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia, uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

Załącznik: