Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

ZAWIADOMIENIE

W dniu 25 stycznia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 1700 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. rozwoju m. Gostyń oraz Komisji ds. rozwoju m. Wyry.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4.Omówienie gospodarki odpadami na terenie Gminy Wyry.
5.Konsultacje projektów: Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego, Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników oraz  Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej kultury i rekreacji) obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego realizowanych w ramach Jednolitej Strategii Terytorialnej.
6.Omówienie projektów uchwał na XIV sesję Rady Gminy Wyry.
7.Sprawy bieżące, wolne wnioski i głosy, opiniowanie pism.
8.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Wyry              
/-/ Wojciech Surma         

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Gostyń
/-/ Piotr Profaska

powrót