XXXVII SESJA RADY GMINY

ZAWIADOMIENIE

XXXVII sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 28.12.2017r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 01.12.2017 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 01.12.2017 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
  1. Uchwały Rady Gminy:

1) Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2033 (uchwała)*.

2) Uchwalenie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.

3) Uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała)*.

4) Ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała)*.

5) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2033 (uchwała)*.

6) Uchwalenie Budżetu Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała)*:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie opinii Komisji Rady,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e) dyskusja na projektem budżetu,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

7) Udzielenie pomocy finansowej Województwu Śląskiemu (uchwała)*.

8) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała)*.

9) Zmiana statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach (uchwała)*.

10)    Określenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” (uchwała)*.

11)    Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok (uchwała)*.

12)    Uchwalenie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie Gminy Wyry (uchwała)*.

13)    Określenie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wyry, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów (uchwała)*.

14)    Przyjęcie Regulaminu udzielenia dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Wyry, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła” (uchwała)*.

15)    Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wyry na 2018 rok (uchwała).

11. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

 

powrót