XXXV SESJA RADY GMINY

XXXV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 26.10.2017r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Główna 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania na temat funkcjonowania jednostek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 przez dyrektorów placówek oświatowych.
 4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Wyry - wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącej Rady Gminy Wyry - wg stanu na dzień
  31 grudnia 2016 roku.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Wyry.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.09.2017 r.).
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.09.2017 r.).
 9. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Zapytania Radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Uchwały Rady Gminy:
 1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok (uchwała*),
 2. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku (uchwała*),
 3. w sprawie opłaty targowej w 2018 roku (uchwała*),
 4. w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków  i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej (uchwała*),
 5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2033(uchwała*),
 6. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok(uchwała*).
 7. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wyry na okres pięciu lat(uchwała*),
 8. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Zwycięstwa (uchwała*).
  14.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Elżbieta Słomka        

 

 

 

 

 

powrót