XXIX sesja Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

 XXIX sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 27.04.2017r. (czwartek) o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy  ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
 4. Omówienie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach- wystosowano zaproszenie.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Wyry.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.03.2017 r.).
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym (tj. od 31.03.2017 r.).
 8. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Zapytania Radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wyry (uchwała).

2) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach (uchwała)*.

3) w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz
z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017 – 2025 (uchwała)*.

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu przez Gminę Wyry (uchwała)*.

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2017-2031 (uchwała)*.

6) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2017 rok (uchwała)*.

7) w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2007 Rady Gminy Wyry z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie wydawania Miesięcznika Samorządowego Gminy Wyry pod nazwą "Wicie" (uchwała).

 1. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
Elżbieta Słomka       

 

 

 

powrót