XLIV sesja Rady Gminy Wyry

 


 XLIV sesja Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.08.2018 r.(czwartek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry (II piętro).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3.   Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Wyry.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Wyry z prac w okresie międzysesyjnym (tj. od 29.06.2018 r.).
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Wyry z pracy w okresie międzysesyjnym
  (tj. od 29.06.2018 r.).
 6. Zapoznanie z korespondencją, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym do Rady Gminy Wyry.
 7. Interpelacje Radnych.
 8. Zapytania Radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Uchwały Rady Gminy:

1) w sprawie zmiany uchwały XLIII/405/2018 Rady Gminy Wyry z dnia
28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*),

2) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/363/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (uchwała*),

3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2018-2032 (uchwała*),

4) w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok(uchwała*),

5) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (uchwała*),

6) w sprawie zmiany uchwały nr XLII/367/2014 Rady Gminy Wyry z dnia
28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyry (uchwała*),

7) w sprawie zmiany uchwały XXIX/253/2013 Rady Gminy Wyry z dnia
23 maja 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry (uchwała*),

8) w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2018-2024 (uchwała*),

9) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (uchwała*).

11. Zakończenie obrad.

 

  Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

   Elżbieta Słomka        

 

 

powrót