Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej  odbędzie się w dniu 08.05.2018r (wtorek) o godzinie 1530 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Budżetowej.

4.     Sporządzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wyry.  

5.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

 

   Przewodnicząca Komisji                             

    /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                           

 

 

powrót