Pierwsza pomoc

Na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce System Ochrony Zdrowia www.mz.gov.pl znajdziemy sposoby udzielania pierwszej pomocy w wybranych nagłych wypadkach, począwszy od stłuczeń i zranień, aż po uraz kręgosłupa, porażenie prądem czy obecność ciała obcego w drogach oddechowych.


 

W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy, w zależności od rodzaju występującego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić:

 • Pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112
 • Państwową straż pożarną tel. 998 lub 112
 • Policję tel.997 lub 112

Do podstawowych zadań realizowanych przez te służby należy:

Pogotowie ratownicze

Pogotowie Ratunkowe (Państwowe Ratownictwo Medyczne)

ratowanie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Uwaga!
Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (art.4 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r., Dz.U. 2006 Nr 191, poz. 1410).


Straż pożarnaPaństwowa Straż Pożarna

 • ratowanie ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożenia pożarowego,
 • ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych awarią techniczną,
 • ratowanie życia ludzi i zwierząt zagrożonych skażeniem substancją niebezpieczną. 

Policja

Policja

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej,
 • w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. 

Jak uzyskać pomoc?

I. Zadzwonić na nr tel. 999 lub 112.

Po uzyskaniu telefonicznego połączenia Dyspozytor zapyta:

 • Co się stało? 

Podaj rodzaj wypadku lub zachorowania (np. wypadek samochodowy, upadek z wysokości, zasłabnięcie w miejscu publicznym, atak padaczki itp.)

 • Jaki jest stan osoby wymagającej pomocy? 

Czy jest przytomna, czy oddycha, czy się rusza, czy na coś w przeszłości chorowała, w przypadku wypadków ile osób jest poszkodowanych i jaki jest ich stan ogólny.

 • Gdzie to się stało? 

Miejsce wypadku lub zachorowania, miejscowość, w miarę dokładny adres, jakieś charakterystyczne punkty topograficzne ułatwiające zespołowi dotarcie na miejsce zdarzenia.

 • Ewentualne dane osobowe osoby potrzebującej pomocy? 

Jej imię i nazwisko i wiek, jeśli jest to Ci osoba nieznajoma po prostu powiedz, że jej nie znasz.

 • Kim ty jesteś, jako osoba wzywająca? 

Podaj swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz.
Nigdy pierwszy nie rozłączaj się, ponieważ po zebraniu wywiadu dyspozytor przekaże Ci pewne informacje jak postępować do czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego. Czasami takie proste zabiegi mogą pacjentowi uratować życie.

Pamiętaj, że w przypadkach wątpliwych (podejrzenie fałszywego wezwania, niedokładne dane adresowe lub przerwanie rozmowy) dyspozytor może ponownie nawiązać rozmowę uściślając adres.

Jeżeli jest to wypadek, zabezpiecz miejsce wypadku. Dyspozytor pogotowia ratunkowego już sam powiadomi inne służby ratownicze potrzebne na miejscu zdarzenia, a więc Straż Pożarną i Policję.

W przypadkach niezagrażających życiu pacjenta dyspozytor udzieli informacji, w jaki sposób pomóc pacjentowi lub, kto jest w stanie przybyć na lekarską wizytę domową.

Państwowa Straż Pożarna

II. Zadzwonić na nr tel. 998 lub 112.  

Po uzyskaniu telefonicznego połączenia należy wyraźnie podać:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu,
 • co się pali, na którym piętrze,
 • czy istnieje zagrożenie życia ludzi w miejscu pożaru, lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe.

UWAGA: Odłóż słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia pożaru. Odczekaj chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie przez dyżurnego telefonistę straży, czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy.

Policja

III. Zadzwonić na nr tel. 997 lub 112.

Po uzyskaniu telefonicznego połączenia Dyspozytor zapyta o:

 • miejsce i rodzaj zdarzenia,
 • dokładny adres,
 • jakie istnieje zagrożenie (wypadek, kolizja, ile samochodów bierze udział w wypadku itp.),
 • nazwisko i numer telefonu, z którego się dzwoni.

IV. 112

Po uzyskaniu telefonicznego połączenia z nr 112 Dyspozytor w zależności od zdarzenia przekieruje połączenie do odpowiedniej służby (policji, pogotowia, straży pożarnej) lub przyjmie informację o zdarzeniu, zadając odpowiednie pytania.