Zmiany w gospodarce odpadami od 1 stycznia

Świadczenie usług zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Wyry od 2021 roku odbywać się będzie według nowych zasad. Rada Gminy Wyry, podczas posiedzeń w październiku oraz listopadzie przyjęła szereg uchwał w tej sprawie. Poniżej przedstawiamy szczegóły nowych warunków segregacji i wywozu odpadów z naszych posesji, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 roku. Rozszerzony został katalog prowadzonych usług, lecz wzrosły stawki opłat.

Podwyżka stawek

Przy ustalaniu propozycji stawki opłaty na 2021 r., wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców Gminy Wyry (8 200) oraz przewidywane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2020 i 2021. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nowa stawka wyniesie 29 zł miesięcznie za każdą osobę, jeżeli daną nieruchomość zamieszkuje do 5 osób włącznie, a odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Jeżeli nieruchomość jednorodzinną zamieszkuje więcej niż 5 osób, opłata miesięczna będzie stanowić sumę kwoty 145 zł oraz 7 zł za każdą kolejną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

W przypadku zamieszkiwania w budynku mieszkalnym wielolokalowym, w sytuacji zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka na osobę za miesiąc wyniesie 27 zł.

Dlaczego podwyżka?

Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne ze względu na ustawowy wymóg pokrywania kosztów funkcjonowania systemu środkami pochodzącymi z płaconych przez mieszkańców opłat. Tymczasem planowane dochody obliczone na podstawie obowiązującej stawki są mniejsze od przewidywanych kosztów funkcjonowania systemu w 2021 roku aż o 607 146 zł. Mimo podwyżek, szacuje się, że dopłata do systemu gospodarowania odpadami z budżetu gminy w przyszłym roku również wyniesie około 600 000 zł. Żeby system mógł się zbilansować, tak jak wymaga tego ustawa, stawka musiałaby wynieść aż 35 zł, ponieważ kwota, którą Gmina Wyry zapłaci firmie gospodarującej odpadami opiewa na 3 515 345,78 zł. W przeliczeniu na mieszkańców gminy daje to dokładnie 35,72 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za 2020 rok wyniosą 2 200 000 zł, tymczasem prognozowane koszty funkcjonowania systemu to 2 807 146 zł, co daje 607 146 zł deficytu. Dzieląc go przez 12 miesięcy, a następnie przez liczbę mieszkańców (8200), kwota deficytu na osobę wynosi 6,17 zł. Dodając ją do dotychczasowej stawki 23 zł, aby system się zrównoważył, stawka za wywóz odpadów za osobę powinna wynieść 29,17 zł.

Wyższe koszty

W ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost wynagrodzeń (m.in. wynagrodzenia minimalnego z 1 850 zł w 2016 r. na 2 600 zł obecnie i 2800 zł od 1 stycznia 2021 roku. Znacząco wzrosły również ceny energii, materiałów i usług, cyklicznie wzrasta też opłata marszałkowska – w 2015 roku za składowanie 1 tony odpadów firma musiała zapłacić 24 zł/tonę, w następnych latach cena ta prezentowała się następująco: 2017 r. – 140 zł/tonę, 2018 r. – 170 zł/tonę, 2019 r. – 220 zł/tonę, a w 2020 roku aż 270 zł/tonę.

Brak konkurencji

Jak wynika z najnowszego raportu prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  dotyczącego gospodarowania odpadami, aż w 60% gmin miejskich w Polsce w przetargu startuje tylko jedna firma zajmująca się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Nasza gmina nie jest tutaj wyjątkiem. Kolejny raz monopolistą okazało się konsorcjum firm – Master Odpady i Energia Sp. z o.o. z Tychów oraz PreZero Service Południe Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

Wysoka cena w przetargu

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów wynikające ze złożonej oferty znacznie przewyższają prognozowane dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami przy zastosowaniu obecnie obowiązującej stawki. Przypomnijmy, że poprzedni przetarg został unieważniony właśnie z powodu znacznego przekroczenia przez oferenta możliwości finansowych gminy. W tej sytuacji wójt, do czasu przeprowadzenia nowej procedury przetargowej, zaproponowała przedłużenie dotychczasowych zasad odbierania odpadów do 31 grudnia, co zaakceptowała Rada Gminy. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, na okres 1 września – 31 grudnia, została podpisana nowa umowa opiewająca na kwotę 969 497,64 zł. Jej wykonawcą zostało konsorcjum firm Master Odpady i Energia Sp. z o.o. i PreZero Service Poland Sp. z o. o. Nowy przetarg został ogłoszony 16 października, a otwarcie ofert 17 listopada. Złożona oferta opiewa na kwotę 3 515 345,78 zł.

Dodatkowe usługi

Trzeba podkreślić, że od 2021 rozszerzony zostanie katalog prowadzonych usług w zakresie gospodarki odpadami. Wyposażeni zostaniemy w dodatkowe kubły na bioodpady. Będzie również możliwość uzyskania ulgi za kompostowanie w wysokości 4 zł od osoby na miesiąc – wówczas stawka wyniesie 25 zł.

Należy pamiętać, że wskazanie w deklaracji posiadania kompostownika oznacza, że z nieruchomości nie będą odbierane żadne bioodpady, ponieważ mieszkaniec w zamian za częściowe zwolnienie w opłacie zobowiązuje się do kompostowania wytworzonych bioodpadów w całości. Nie będzie również miał możliwości wywiezienia bioodpadów na PSZOK.

Wzrost cen w całym powiecie

Nie tylko w naszej gminie stawki poszły do góry. Ta decyzja została podjęta przez większość okolicznych samorządów. W 2021 roku mieszkańcy innych gmin powiatu mikołowskiego zapłacą:

- Ornontowice – 29 zł,

- Orzesze – 33 zł,

- Mikołów – 29 zł,

- Łaziska Górne – 23 zł (obecna stawka utrzymana tylko na pierwszy kwartał 2021 roku).

Gmina na opłatach za odpady nie zarabia

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą i nie są wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Gmina na opłatach za odpady nic nie zarabia!

Co jeszcze zmieni się od stycznia?

Zmiany w odpadach (1).png

Ilości pojemników i worków oraz częstotliwości odbioru odpadów

Odpady - tabela1-1-1.jpgOdpady - tabela1-1-2.jpgOdpady - tabela1-1-3.jpg

Tabele do pobrania w wersji PDF

Kompostownik

Zachętą dla selektywnego zbierania odpadów dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej jest częściowe zwolnienie z opłaty z tytułu kompostowania odpadów. Zwolnienie to wynosić będzie odpowiednio: 4,00 zł miesięcznie od 1 do 5 osoby włącznie zamieszkującej daną nieruchomość oraz 4,00 zł miesięcznie powyżej 5 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Należy pamiętać, iż wskazanie posiadania kompostownika oznacza, iż z nieruchomości oraz na PSZOK-u, nie będą odbierane żadne bioodpady, gdyż mieszkaniec w zamian za częściowe zwolnienie w opłacie zobowiązuje się do kompostowania wytworzonych bioodpadów w całości.

Niedopełnianie obowiązku

W przypadku braku posiadania kompostownika pomimo korzystania z ulgi w opłacie, niepoprawnego gromadzenia wytworzonych odpadów bądź też nie stosowanie się w ogóle do konieczności selektywnego zbierania odpadów będzie wiązało się z wszczęciem postępowania na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. W przypadku kompostownika – ponowne zastosowanie ulgi może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując uchwaloną wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Limity gruzu i opon

Wg nowych zasad, obowiązywał będzie limit na nieruchomość/lokal w budynkach wielolokalowych, a nie jak dotychczas – na mieszkańca. Limity ustalono następująco:

  • odpady budowlane i rozbiórkowe – 1500 kg / rok
  • zużyte opony – 4 sztuki / rok

Dodatkowe usługi

Usługi dodatkowe to usługi wykraczające poza zakres usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów świadczonych przez gminy w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rodzaje usług dodatkowych:

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe koszt odbioru bioodpadów gromadzonych w workach LDPE 120 l koloru pomarańczowego ustalono w wysokości 10 zł od worka. Usługa ta będzie świadczona w następujący sposób:

  • worki koloru pomarańczowego LDPE 120 l do gromadzenia bioodpadów, będą wydawane w Urzędzie Gminy Wyry po uprzednim uiszczeniu opłaty,
  • worki w kolorze pomarańczowym z bioodpadami będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ustalonym dla danej nieruchomości.

Wprowadzone zostały też dodatkowe odpłatności za przekroczenie przez mieszkańca dopuszczonego limitu odpadów na rok:

  • 400 zł – za każde dodatkowe 1000 kg ponad uchwalony odrębną uchwałą limit odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • 700 zł – za każde dodatkowe 1000 kg ponad uchwalony odrębną uchwałą limit zużytych opon.

Karta identyfikacyjna mieszkańca

Od stycznia 2021 r. przyjęcie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wyrach od właściciela nieruchomości, nastąpi tylko i wyłącznie, po okazaniu pracownikowi PSZOK karty identyfikacyjnej. Kartę identyfikacyjną na PSZOK otrzyma tylko właściciel nieruchomości, który składa deklarację.

Karta pozwoli mieszkańcom na stały wgląd w historię wizyt w PSZOK, a co najważniejsze, umożliwi stały wgląd w pozostałą ilość limitowanych odpadów. Taki transparentny wgląd w stan limitu umożliwia wyłapywanie różnego rodzaju nieprawidłowości – również przez samego mieszkańca (np. zostały mu przypisane odpady, których sam nie oddawał).

Kartę identyfikacyjną otrzyma każdy właściciel nieruchomości (1 karta na nieruchomość), który uiszcza opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Wyry.

Swój stan limitu można będzie sprawdzić za pomocą specjalnego dodatku na stronie naszej gminy, zawierającego informacje o wykorzystanej przez mieszkańca części limitu na daną frakcję odpadów. Aby zalogować się na swoje konto PSZOK, wystarczy wpisać kod swojej karty mieszkańca lub też zeskanować go swoim telefonem.

Mieszkaniec będzie mógł sprawdzić również ilość oddawanych odpadów bezpośrednio w aplikacji mobilnej EcoHarmonogram.

Wyszukiwarka odpadów

Wyszukiwarka odpadów, która będzie dostępna od stycznia 2021 roku podpowie mieszkańcom, jak prawidłowo należy je segregować. Wpisując nazwę odpadu w wyszukiwarce, przekieruje ona użytkownika od razu do odpowiedniej lokalizacji, np.:

  • do pojemnika/worka,
  • miejsca, do którego można dostarczyć odpad – np. PSZOK, a także:
  • wskaże sposób segregacji.

Dodatkowo, za pomocą przeglądarki będzie można dowiedzieć się więcej o zasadach selektywnej zbiórki odpadów w naszej gminie.

Aby znaleźć wyszukiwarkę, wystarczy będzie wejść na stronę www.ekoportal.wyry.pl w zakładkę „Wyszukiwarka odpadów”. Wyszukiwarka stanowić będzie również element EcoHarmonogramu – to dodatkowa funkcjonalność darmowej aplikacji wywozowej.

Zachęcamy do bieżącego śledzenia strony www.wyry.pl oraz www.ekoportal.wyry.pl, gdzie można znaleźć najbardziej aktualne informacje o gospodarce odpadami w naszej gminie.

powrót