XXXVIII sesja Rady Gminy Wyry

27 stycznia odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Wyry.

Powiat

Podczas posiedzenia radni spotkali się z Wicestarostą Powiatu Mikołowskiego, Tadeuszem Marszolikiem, a także radnymi powiatowymi z terenu Gminy Wyry – Barbarą Pepke oraz Michałem Kopańskim. Głównym tematami, o które pytani byli goście były drogi oraz ich odwodnienie, a w szczególności dalszy ciąg remontu ul. Rybnickiej, który, jeśli chodzi o drogi powiatowe, jest priorytetem. Rozmowy dotyczyły również pilnej potrzeby aktualizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, a mającej wpływ na wymiar podatków i dochody z tego tytułu dla Gminy Wyry.

CPK

Sesję zdominował temat planów przebiegu szybkiej kolei przez Gminę Wyry. Wywołało go przełożenie przez organizatora, firmę Egis Poland, terminu spotkania konsultacyjnego, które miało odbyć się 2 lutego w Wyrach. Wójt Gminy podkreśliła, że dołoży wszelkich starań, aby spotkanie konsultacyjne odbyło się stacjonarnie i wszyscy mieszkańcy mieli możliwość uczestnictwa w nim osobiście. Rada Gminy wraz z Wójtem Gminy Wyry podtrzymują swój stanowczy sprzeciw wobec planów budowy nowej linii szybkiej kolei w naszej gminie.

Wójt przypomniała o możliwości wypełniania ankiety konsultacyjnej, która dostępna jest w wersji elektronicznej na www.wyry.pl w zakładce CPK - Portal gminy Wyry, a także w wersji papierowej do pobrania w Urzędzie Gminy oraz w Domu Kultury w Gostyni.

Wójt Gminy podkreśliła, że do dnia sesji Gmina nie otrzymała nowych dokumentów, do których formalnie może wnosić uwagi. Temat jest na bieżąco monitorowany, a w Urzędzie Gminy powołany został koordynator ds. współpracy w zakresie planowanej inwestycji. Jeśli tylko pojawią się nowe informacje lub też nowa dokumentacja, mieszkańcy o tym fakcie będą na bieżąco informowani, a Wójt Gminy Wyry dołoży wszelkich starań w celu zapobiegnięcia realizacji tej inwestycji, w którymś z obecnie zaproponowanych wariantów. Szczegółowe kalendarium działań podejmowanych przez Gminę w tej sprawie, publikujemy poniżej.

Z inicjatywy mieszkańców ul. Zawodzie i Pszczyńskiej powstał protest w sprawie poprowadzenia kolei dużych prędkości przez teren naszej gminy, który mogą podpisać wszyscy chętni. Protest jest wyłożony w Piekarni Garus w Wyrach oraz w Sklep Zoologiczno Wędkarskim Karaś przy ul. Pszczyńskiej. Chętni wolontariusze chodzą natomiast po domach i zbierają podpisy. Już 31 stycznia protest zostanie wysłany do Ministerstwa Infrastruktury na ręce pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcina Horały. Radni oraz Wójt Gminy popierają tę oddolną inicjatywę mieszkańców i zachęcają do podpisywania protestu.

Uchwały

Radni podczas posiedzenia przyjęli również sześć uchwał. Między innymi Rada Gminy Wyry zdecydowała o przeznaczeniu z budżetu gminy kwoty 400 000 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z otrzymaną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotacją na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyry.

Wszystkie uchwały po podpisaniu będzie można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy, a także na stronie www.prawomiejscowe.pl. Nagranie całego posiedzenia dostępne jest na stronie www.esesja tv.

Kalendarium

28.10.2020 r. – Spotkanie z przedstawicielami spółki Centralny Port Komunikacyjny w sprawie wariantów nowej linii kolejowej nr 170 na trasie Katowice-Ostrawa:

Uczestników spotkania zapoznano z kolejnymi wariantami trasy szybkiej kolei Katowice – Ostrawa. Po raz pierwszy przedstawiony został nam wariant, przebiegający przez obszar Gminy Wyry w sposób mocno ingerujący zarówno w Wyry, jak i w Gostyń. Wyraziłam sprzeciw, ponieważ Gmina Wyry z takim wariantem przebiegu tej linii na pewno się nie zgodzi – zapewniła wójt Barbara Prasoł.

Gmina Wyry pojawia się w projektowanej wersji trasy tzw. szprychy nr 7. Ciąg ten ma stanowić połączenie CPK (i Warszawy) z południową częścią kraju oraz dalej państwami sąsiednimi (Czechy, Słowacja), a także poprzez planowane linie dużych prędkości z Austrią i Węgrami. W początkowych etapach prac projektowych Wyry i Gostyń nie były brane pod uwagę w planowanym przebiegu linii CPK. Sytuacja uległa nagłej zmianie w październiku ubiegłego roku, kiedy przedstawione zostały zupełnie nowe wersje trasy – zielona i żółta, które są absolutnie nieakceptowalne przez władze naszej gminy.

Projektanci Centralnego Portu Komunikacyjnego zapowiedzieli indywidualne konsultacje z każdą gminą.

30.10.2020 r. – Sesja Rady Gminy Wyry:

Wójt poinformowała o planach spółki CPK i zrelacjonowała radnym spotkanie.

10.11.2020 r. – Spotkanie przedstawicieli CPK z władzami Gminy Wyry:

Wójt ponownie przedstawiła negatywne stanowisko samorządu dotyczące nakreślonego przez spółkę wariantu przez Gostyń i Wyry. W alternatywie wójt zaproponowała inwestorowi wykorzystanie pod budowę linii terenów leśnych.

26.11.2020 r. – Sesja Rady Gminy Wyry:

Podczas sesji szeroko umawianą sprawą były plany przebiegu przez Gminę Wyry linii kolejowej nr 170, w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego rządowej inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Choć w pierwszej chwili, słysząc o kolei przez Wyry, reakcja może być pozytywna, to jednak, jak argumentowała wójt Barbara Prasoł podczas listopadowego posiedzenia Rady Gminy, nowa linia kolejowa nie przyniosłaby nam żadnych korzyści. Na naszym terenie nie powstanie nigdy żaden przystanek, podzieli ona nasze dwie miejscowości na pół oraz utrudni wszystkie połączenia komunikacyjne – mówiła Barbara Prasoł.

Podczas sesji plany budowy linii 170 przedstawił Wojciech Dinges, wiceprezes zarządu stowarzyszenia Śląski Ruch na Rzecz Rozwoju Kolei „Kolej na Śląsk”, konsultant reprezentujący Gminę Wyry w rozmowach w ramach CPK. Początkowo linia kolejowa przez gminę Wyry miała biec w tzw. wariancie wschodnim CPK, czyli w lasach tyskich równolegle do linii kolejowej z Katowic do Bielska. Taki wariant byłby do przyjęcia, jednak został on bardzo mocno oprotestowany przez cały powiat pszczyński. W ramach CPK zaproponowano więc dwa kolejne warianty – zielony i żółty, które przecinają jednak naszą gminę niemal na pół. Wójt Barbara Prasoł wyraziła swój zdecydowany sprzeciw przeciwko takiemu poprowadzeniu linii 170: – Nie wyobrażam sobie, że nasze dwie miejscowości miałyby zostać podzielone linią kolejową. To byłoby najgorszym co mogłoby nas spotkać, a efektów z tego tytułu i korzyści nie mielibyśmy żadnych.

Joanna Pasierbek-Konieczny, Przewodnicząca Rady Gminy zapowiedziała również, że Rada Gminy Wyry jeszcze w grudniu przygotuje protest w sprawie proponowanego przebiegu trasy zielonej oraz żółtej.

10.12.2020 r. – Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wyry:

Rada Gminy Wyry na nadzwyczajnym posiedzeniu, 10 grudnia, wyraziła stanowczy sprzeciw wobec projektowanej przez Centralny Port Komunikacyjny nowej linii kolejowej, przecinającej naszą gminę i przyjęła uchwałę w tej sprawie. Przygotowany został szablon protestu, który każdy mieszkaniec mógł pobrać ze strony www.wyry.pl i po podpisaniu przesłać osobiście do spółki CPK. Sprzeciw w formie uchwały Rady Gminy Wyry przekazany został spółce Centralny Port Komunikacyjny oraz do wiadomości Wojewodzie Śląskiemu, Marszałkowi i Radnym Województwa Śląskiego, Staroście i Radnym Powiatu Mikołowskiego, a także Posłom na Sejm RP i Senatorom z terenu powiatu mikołowskiego.

31.12.2020 r. – Spółka CPK ogłosiła przetarg na Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa”:

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla odcinka Katowice – Jastrzębie – Godów – granica państwa, którego celem jest analiza przebiegów nowej linii kolejowej, wykonanie analiz technicznych, środowiskowych oraz ekonomicznych i na ich podstawie rekomendacja wariantu inwestorskiego w zakresie koniecznym do prowadzenia działań w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego. Ponadto przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych oraz studium geologicznego na potrzeby opracowania Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla wariantu inwestorskiego. Termin składania ofert ustalono na 22 marca.

20.01.2021 r. – Spotkanie władz samorządowych powiatu mikołowskiego z władzami Katowic, Tychów, powiatu pszczyńskiego i Kobióra:

Kwestia budowy kolei dużych prędkości dotyczy nie tylko naszej gminy, ale także Łazisk Górnych, Mikołowa Orzesza i Ornontowic, gdzie proponowane warianty również ingerują zarówno w infrastrukturę miejską, jak i tereny rekreacyjne tych miejscowości. Z tego powodu odbyło się spotkanie władz samorządowych powiatu mikołowskiego z władzami Katowic, Tychów, powiatu pszczyńskiego i Kobióra. Przedstawiciele naszych powiatowych samorządów, opowiadali się wówczas za trasą przebiegającą wzdłuż istniejącej linii kolejowej Katowice-Tychy, a następnie przez lasy kobiórskie i pszczyńskie. Ten wariant poparły Katowice, lecz sprzeciwiły się Pszczyna i Kobiór.

9.02.2021 r. – Spotkanie gmin powiatu mikołowskiego w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska:

Kolejne spotkanie w sprawie planów CPK odbyło się 9 lutego. Jego celem było uzgodnienie wspólnego stanowiska gmin powiatu mikołowskiego w stosunku do planów spółki CPK. Podjęto wówczas decyzję, że projektantom CPK zaproponowana zostanie trasa omijająca tereny zamieszkałe naszego powiatu. Wójt Gminy Wyry, Barbara Prasoł, przygotowała mapę zawierającą nową koncepcję szprychy 7, zakładającą przebieg linii kolejowej głównie przez tereny leśne niezamieszkałe, w części równolegle do już istniejącej linii E-65 Katowice-Bielsko.

18.02.2021 r. – Spotkanie władz gmin powiatu mikołowskiego z przedstawicielami CPK:

Przebieg trasy, zaakceptowany przez wójtów i burmistrzów miejscowości powiatu mikołowskiego, został przedstawiony przedstawicielom spółki CPK podczas spotkania, 18 lutego, jednak nie spotkał się z aprobatą przedstawicieli CPK. Spółka odrzuciła wspólną propozycję gmin i podtrzymała ustalone wcześniej podwarianty trasy, z których zielona oraz żółta naruszają tereny zamieszkałe zarówno Wyr, jak i Gostyni.

Przedstawiciele CPK argumentowali, że zniszczony byłby cenny drzewostan, szlak kolejowy utrudniałby migrację zwierząt, a nowa trasa zlokalizowana byłaby w niewielkiej odległości od już istniejące linii E65, łączącej Katowice z Bielskiem. Według projektantów budowanie kolejnej trasy w tym samym miejscu byłoby nieracjonalne. Jak argumentowali natomiast zarówno wójt Barbara Prasoł, jak i Aleksander Wyra, bur mistrz Łazisk Górnych, w miejscu zaproponowanego wariantu trasy, stary drzewostan i tak wycinany jest przez Lasy Państwowe bez żadnych skrupułów.

Gmina Wyry, tak jak i pozostałe samorządy powiatu, wyraziła wówczas po raz kolejny stanowczy sprzeciw wobec tych propozycji spółki. Dalszym etapem prac w związku z powstającym projektem linii kolejowej będzie przeprowadzenie utworzenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Wypowiedź wójta Gminy Wyry Barbary Prasoł po zakończonym fiaskiem spotkaniu samorządowców Powiatu Mikołowskiego z przedstawicielami Spółki Centralny Port Komunikacyjny oraz projektantami tzw. szybkich kolei (link).

24.02.2021 r. – Wójt Barbara Prasoł była gościem Loży Prezydentów na antenie Telewizja TVS:

Tematem spotkania był Centralny Port Komunikacyjny i to jaki wpływ ma ta inwestycja na śląskie gminy.

3.03.2021 r. – Gmina Wyry złożyła wnioski do Regionalnego Planu Transportu dla Województwa Śląskiego:

W związku z przystąpieniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do opracowania Regionalnego Planu Transportu dla Województwa Śląskiego gmina Wyry złożyła wniosek o nieuwzględnianie w Planie Transportu dla Województwa Śląskiego planowanych wariantów trasy kolei dużej prędkości przechodzącej przez gminę Wyry (7 szprychy, czyli linii o numerze 170 w ramach projektowanego Programu Kolejowego CPK).

15.03.2021 r. – Do Ministerstwa Infrastruktury i spółki CPK wysłano wspólne stanowisko władz powiatowych i gmin powiatu mikołowskiego dotyczące proponowanych tras linii szybkiej kolei Katowice-Ostrawa, zawierające sprzeciw wobec dotychczas przedstawionych wariantów trasy:

Nie może być zgody na niszczenie i degradację zagospodarowanych obszarów gmin oraz domostw i wieloletniego dorobku ich mieszkańców – czytamy między innymi w dokumencie.

23.03.2021 r. – Do Starostwa Powiatowego w Mikołowie wpłynęła odpowiedź CPK w sprawie wspólnego stanowiska Zarządu Powiatu Mikołowskiego oraz władz jego gmin dotyczącego planów budowy szybkiej kolei:

Spółka podkreśla w niej, że kwestią kluczową jest racjonalność wyboru trasy, np. biorąc pod uwagę możliwość jej poprowadzenia przez tereny leśne lub w sposób wymuszający wyburzenia osiedli, domów czy obiektów publicznych. Zadeklarowany został jednak wybór takiego wariantu, który będzie budził najmniej kontrowersji w gminach naszego powiatu. Spółka sugeruje również, że wypracowane wraz z postępem prac rozwiązania techniczne, mogą zmienić postrzeganie tej inwestycji: – Linia kolejowa nr 170, poprzez przejęcie ruchu dalekobieżnego oraz połączeń z największymi ośrodkami miejskimi Rybnickiego Obszaru Węglowego przyczyni się do uwolnienia przepustowości na istniejącej sieci kolejowej, co wraz z planowanymi przez PKP PLK inwestycjami powinno przyczynić się do generalnej poprawy oferty przewozowej i dostępności transportu kolejowego dla wszystkich mieszkańców powiatu mikołowskiego. Inwentaryzacja przyrodnicza terenów, przez które może przebiegać nowa trasa, jak się okazało, rozpoczęła się już w grudniu, a to oznacza, że wariant zaproponowany przez naszych włodarzy, nie został w tych działaniach uwzględniony.

20.04.2021 r. – Do wglądu Gminy Wyry wpłynęła odpowiedź Ministra Infrastruktury na interpelację Posłów na Sejm RP: Marka Krząkały i Ewy Kołodziej w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego przebiegi korytarzy kolejowych na terenie powiatu mikołowskiego.

20.05.2021 r. – Do CPK władze gmin powiatu oraz jego zarząd wysłali wniosek o wyznaczenie nowej trasy przebiegu szybkiej kolei CPK.

15.06.2021 r. – Spółka CPK ogłosiła wyniki przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ).

Za najkorzystniejszą spółka CPK uznała ofertę złożoną przez konsorcjum z firmą Egis jako liderem, która wyniosła 10,9 mln zł netto. O wyborze decydowały cena (w 70 proc.) i doświadczenie personelu (pozostałych 30 proc.).

Zgodnie z prawem zamówień publicznych, przed zakończeniem postępowania muszą zostać dopełnione wszystkie formalności – także w ramach procedury odwoławczej. Jej zakończeniem będzie podpisanie umowy z wykonawcą, który na przygotowanie STEŚ będzie miał 10 miesięcy. Realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwać pięć miesięcy dłużej, ponieważ w skład zamówienia wchodzi także dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

8.10.2021 r. – Spotkanie z przedstawicielami spółki Centralny Port Komunikacyjny w sprawie realizacji linii kolei dużych prędkości, przedstawienie przez przedstawicieli spółki CPK stopnia zaawansowania prac oraz harmonogramu działań na 2022 rok:

Przedstawiciele naszej gminy zapoznani zostali ze stopniem zaawansowania prac oraz harmonogramem działań na najbliższe miesiące.

21 lipca została podpisana umowa z konsorcjum trzech spółek – Egis Rail, Egis Poland i JAF Geotechnika na wykonanie studium wykonalności budowy kolei CPK pomiędzy Katowicami a Ostrawą. W czwartym kwartale 2021 roku ma zakończyć się I etap tego zadania, planowane są również spotkania z mieszkańcami w celu przedstawienia rozwiązań komunikacyjnych. W sierpniu 2022 roku nastąpi rekomendacja jednego z czterech wariantów przebiegu sieci, który zostanie wskazany w procedurze środowiskowej jako wariant ostateczny. Samo studium wykonalności składa się z czterech etapów – definicji wariantów, a później ich uszczegółowienia, analizy, która ma się zakończyć rekomendacją oraz stworzenia mapy do celów projektowych wraz z mapami geodezyjnymi.

Przedstawiciele CPK stwierdzili, że na dzień dzisiejszy żaden z analizowanych czterech wariantów nie jest forowany. Decyzja o wyborze jednego z nich, który otrzyma rekomendację do dalszej realizacji, będzie podjęta w oparciu o przyjęte w studium wskaźniki. Jak zapewniali delegaci z CPK – pod uwagę będą brane zarówno koszty finansowe, jak i efekty społeczne. Sam ostateczny przebieg linii, a także jej odległość na przykład od zabudowań, będą określone na podstawie analiz – m.in. środowiskowej oraz akustycznej. Wiadomo jednak, że przedstawione aktualnie warianty już nie zmienią swojej lokalizacji – przesunięcia mogą dotyczyć jedynie indywidualnych przypadków, a i wtedy będą wynosiły maksymalnie do około 50 m.

Podczas spotkania padły pierwsze szczegóły techniczne. Przedstawiono kilka charakterystyk dyskutowanych sieci. Planuje się m.in. budowę dróg serwisowych na całej długości linii, uruchomienie na nowych trasach 20% pociągów dalekobieżnych (dużych prędkości) oraz 80% pociągów regionalnych (sieć ma być połączona z sieciami lokalnymi). Szerokość linii kolejowej ma wynosić maksymalnie 40 m i obejmować dwa torowiska. Wzdłuż niej mają być montowane ekrany akustyczne, planowana jest budowa połączeń z drogami lokalnymi czy wykorzystanie estakad, żeby zminimalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą.

Wójt Gminy Wyry podkreśliła, że być może z punktu widzenia regionalnego, inwestycja CPK ma duże walory, jednak z punktu widzenia mieszkańca naszej gminy – nie niesie żadnych korzyści. Mamy typowo wiejski charakter, od wielu lat budujemy wizerunek miejsca dobrego do zamieszkania, co przynosi efekty. Z gminy, która liczyła w 1991 r. około 5 000 mieszkańców, obecnie jest nas już ponad 8 600, a poprowadzenie nowej linii kolejowej, przysporzy tylko uciążliwości. Jesteśmy gminą, która spośród 41 członków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, odnotowuje największy wzrost mieszkańców. Bardzo dynamicznie rozwija się mieszkalnictwo jednorodzinne. Poza tym w ostatnim czasie staliśmy się miejscem, gdzie zbiega się kilka bardzo poważnych ogólnopolskich inwestycji, które budzą nasze obawy. Ich wpływ oraz ewentualne skutki dla mieszkańców z pewnością będą nieodwracalne. Spadek zainteresowania osiedlaniem się w Gminie Wyry przełoży się na spadek dochodów budżetowych i zachwieje stabilność finansową gminy – mówiła Joanna Pasierbek-Konieczny, przewodnicząca rady gminy. Urbanistka, Anna Poloczek również opowiedziała się przeciwko wariantom, które przebiegają przez Gminę Wyry: – Od samego początku gmina prowadzi zrównoważoną politykę dbając o układ przestrzenny, posiada wiejski charakter z zabudową domów jednorodzinnych, ma uchwalone nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecnie jest w trakcie procedury planistycznej dwóch planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wyry i Gostyń. Jak się teraz okazało, gmina stała się tranzytem, na jej terenie planowane są ogromne inwestycje – budowa kolei dużych prędkości CPK, obwodnicy autostrady A4-bis, Kanału Śląskiego, polderu przeciwpowodziowego na rzece Gostynce, planowane jest także wydobycie węgla kamiennego za rowem bełckim. Ciekawi jesteśmy, czy Państwo biorą pod uwagę te wszystkie plany, czy komunikujecie się ze sobą w kwestii ewentualnych kolizji inwestycji albo ich hierarchii.

Podczas spotkania z przedstawicielami spółki CPK, wójt gminy podtrzymała negatywne stanowisko władz Gminy Wyry odnośnie przebiegu żółtego i zielonego wariantu trasy. Przekazała także reprezentantom CPK uchwałę Rady Gminy Wyry w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w celu naniesienia przebiegu planowanej linii na mapie.

8.11.2021 r. – Do Urzędu Gminy wpłynęło pismo spółki Egis Poland w sprawie udostępnienia danych o drogach oraz planach inwestycyjnych w związku z opracowaniem Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla projektu „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granice państwa – Ostrawa”.

1.12.2021 r. – Do spółki Egis Poland została przesłana odpowiedź Urzędu Gminy Wyry w sprawie udostępnienia danych o drogach oraz planach inwestycyjnych.

14.12.2021 r. – Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Gminy Wyry w sprawie zorganizowania konsultacji w ramach zadania opracowanie „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania: Budowa linii kolejowych: nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa”, prośba o weryfikację przez Gminę terminu spotkania oraz udostępnienie sali.

23.12.2021 r. – Publikacja materiałów zawierających zakres planowanych wariantów nowej linii kolejowej nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa, poznaliśmy termin spotkania konsultacyjnego:

Od Firmy Egis Poland Sp. z o.o, która realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. opracowanie „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania: Budowa linii kolejowych: nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa”, Gmina Wyry otrzymała materiały zawierające zakres planowanych wariantów nowej linii kolejowej nr 170 Katowice-Granica Państwa-Ostrawa. Mapy zostały opublikowane na stronie internetowej www.wyry.pl oraz na Facebooku. Na 2 lutego zaplanowano spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Wyry.

13.01.2022 r. – Ankieta konsultacyjna:

Wójt Gminy Wyry zachęciła do wypełnienia ankiety konsultacyjnej, która została opracowana przez spółkę Egis Poland. Dostępna jest ona w wersji elektronicznej na www.wyry.pl, a także w wersji papierowej do pobrania w Urzędzie Gminy w Wyrach oraz w Domu Kultury w Gostyni. Ankiety można przesyłać do dnia 15.03.2022 r.

17.01.2022 r. – U Urzędzie Gminy powołany został koordynator ds. współpracy w zakresie planowanej budowy kolei szybkich prędkości przecinającej teren gminy.

27.01.2022 r. – Odwołanie spotkania przez spółkę Egis Poland

Od organizatora, spółki Egis Poland otrzymaliśmy informację o odwołaniu spotkania konsultacyjnego w sprawie CPK, zaplanowanego w Wyrach na 2 lutego 2022 r.

„Szanowni Państwo,
Pragniemy z przykrością poinformować iż zaplanowane na przyszły tydzień spotkania: Konsultacje Społeczne dot. Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego dla linii kolejowej nr 170 Katowice – Gr. Państwa – Ostrawa, zostają odwołane. Powodem odwołania jest dramatycznie pogarszająca się sytuacja pandemiczna (skokowy wzrost zachorowań) i wprowadzone obostrzenia rządowe związane z sytuacją pandemiczną. Informujemy iż w bliskiej przyszłości podamy dalsze informacje związane z przeprowadzeniem Konsultacji Społecznych dla tego projektu”.

powrót