XXXV sesja Rady Gminy Wyry - przyjęte uchwały

18 listopada odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Wyry. Głównym tematem posiedzenia było rozpatrzenie przez radnych uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w gminie Wyry. Plan został przyjęty 13 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”, przy 1 radnym nieobecnym.

Do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gostyni przystąpiono pod koniec 2019 roku. W głównych elementach stanowi on kontynuację ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wyry z dnia 29 kwietnia 2010 r. Projekt planu obejmującego obszar o powierzchni ok. 1089 ha jest również odpowiedzią na wnioski o zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej, złożone na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Projekt planu był szeroko konsultowany z mieszkańcami Gminy Wyry. Od września 2019 r. do maja 2020 r. trwały konsultacje społeczne pod hasłem „Razem kształtujmy przestrzeń Naszej Gminy”, które odbywały się w ramach projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego. W ich ramach odbyły się: spotkanie otwarte, warsztat edukacyjny poświęconyzagrożeniom powodziowym, rowom melioracyjnym, zieleni i ogrodom deszczowym oraz planom budowy Kanału Śląskiego, warsztat przyszłościowy polegający na pracy na makiecie, podczas którego uczestnicy spotkania omawiali swoje pomysły na zagospodarowanie centrum Gostyni. Konsultacje zakończyły się przeprowadzeniem wśród mieszkańców ankiety podsumowującej.

Do sporządzanego planu można było składać wnioski w terminach: 6.11.2019 r. - 31.12.2019 r., 1.01.2020 r. - 17.01.2020 r. (przedłużenie terminu), 15.09.2020 r. - 7.10.2020 r. (ponowny okres składania wniosków). Do projektu planu wpłynęło łącznie 65 wniosków. Następnie zostały one przeanalizowane i rozpatrzone: 30 wniosków rozpatrzono pozytywnie w całości i zostały uwzględnione w sporządzanym projekcie planu, a 27 wniosków z powodu braku zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oceniono negatywnie. 7 wniosków rozpatrzono w części pozytywnie i negatywnie i te części wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie również zostały uwzględnione w projekcie planu. 1 wniosek został nierozpatrzony – wnioskowane zagadnienie nie stanowi zakresu ustaleń planu miejscowego, lecz ustawy krajobrazowej. Wnioski najczęściej dotyczyły przeznaczenia terenów rolniczych na cele mieszkaniowe, niewyznaczania linii zabudowy od granicy użytków leśnych, czy wykreślenia z planu drogi oznaczonej symbolem 6KDD (13 wniosków).

20 września 2021 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad opracowanym i wyłożonym projektem planu. Od 8 września do 7 października 2021 r. projekt wyłożono do publicznego wglądu, a do 22 października można było składać do niego uwagi. Do projektu planu wpłynęło w sumie 80 uwag, które zostały rozpatrzone Zarządzeniem Wójta Gminy Wyry z dnia 8 listopada 2021 r. Ostateczną decyzję o uwzględnieniu, bądź nieuwzględnieniu uwag podjęli radni podczas wczorajszego posiedzenia. Szczegółowe wyniki głosowania dostępne są tutaj. Ostatecznie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w gminie Wyry został przyjęty 13 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”.

Ważnym punktem obrad było również rozpatrzenie uchwały dotyczącej określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Jeżeli ktoś wytwarza większą ilość odpadów, może za dodatkową opłatą:

1. oddać do PSZOK:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe: bezpłatny limit – 1 500 kg / rok / nieruchomość, za każde dodatkowe 1 000 kg – 682,56 zł
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe: bezpłatny limit – 500 kg / rok / nieruchomość, za każde dodatkowe 1 000 kg – 785,16 zł
 • zużyte opony samochodowe i zużyte opony jednośladów: bezpłatny limit – 4 sztuki / rok / nieruchomość, za każde dodatkowe 1 000 kg – 1168,56 zł

2.  mieć odebrane bezpośrednio ze swojej nieruchomości:

 • worki koloru pomarańczowego – 10,00 zł za worek
 • kontener KP4 4m3, KP7 7m3 lub KP10 10m3 do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości stanowiącej sumę opłat: 350 zł / kontener (koszt dostarczenia przez podmiot realizujący zamówienie kontenera na nieruchomość) oraz 490 zł / 1 000 kg (koszt przyjęcia i zagospodarowania odebranych z nieruchomości przez podmiot realizujący zamówienie odpadów)

Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” i 1 głosem „przeciw”.

Radni podczas posiedzenia rozpatrzyli także uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry (uchwała została przyjęta 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”), a także przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wyry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Uchwały po ich podpisaniu zostaną opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.  

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001