XXXIV sesja Rady Gminy Wyry

Już dziś, 28 października o godz. 15.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Wyry. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi posiedzenia:

Na posiedzenie, w sprawie planów budowy zbiornika przeciwpowodziowego na Gostynce, zaproszeni zostali przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy Wyry z dnia 1 października, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach poinformował, że realizacja inwestycji w Gostyni stanowi jeden z elementów „Programu działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiącego element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”. Program ten jest z kolei częścią Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOiW), w ramach którego powstał m.in. Wrocławski Węzeł Wodny oraz Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny.

Zbiornik w Gostyni jest przewidziany do realizacji w przyszłości jako jedno ze składowych zadań omawianego projektu, a RZGW Gliwice podtrzymuje swoje pozytywne stanowisko odnośnie realizacji obiektu, które zostało przedstawione podczas spotkania w Zarządzie Zlewni w Katowicach 17 marca.

Aktualnie zostało już opracowane wstępne studium wykonalności, jak również przeprowadzona została Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko. RZGW Gliwice w odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy podkreśliło, że jest to jedynie koncepcja, zaś prace związane z budową samych obiektów, są uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych. Podczas XXXIV sesji Rady Gminy, goście zabiorą głos w tej sprawie i opowiedzą o szczegółach opracowanych już dokumentów.

Radni podczas posiedzenia rozpatrzą także uchwały w sprawach:

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
 • określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2022 roku,
 • rozpatrzenia petycji z dnia 10 września 2021 r.,
 • ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 • zmiany uchwały Nr XVIII/176/2020 Rady Gminy Wyry z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zmian w budżecie Gminy Wyry na 2021 rok,
 • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2021-2036,
 • odwołania radnego ze składu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń oraz zmiany Uchwały nr I/7/2018 Rady Gminy Wyry z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń.

Projekty uchwał dostępne są na stronie www.prawomiejscowe.pl.


Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., nagrania sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Wyry i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wyry reprezentowany przez Wójta Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach przy ul. Głównej 133.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: inspektorodo@wyry.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail przetwarzane będą w celu zgłoszenia udziału w zdalnym posiedzeniu Komisji bądź sesji Rady Gminy organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach za pośrednictwem platformy Zoom na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej poprzez działanie tj. dokonanie zgłoszenia mailowego na adres rada@wyry.pl bądź dokonując zgłoszenia telefonicznego dzwoniąc pod numer telefonu 32 325 68 33 najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia bądź sesji.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, głosu oraz inne udostępnione podczas zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach za pośrednictwem platformy Zoom będą przetwarzane w celu realizacji i na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze polegającego na transmitowaniu i utrwalaniu obrad za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie ich udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty,  określonego art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 18 i art. 19 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przy czym włączenie przez Panią/Pana kamery na platformie Zoom jest całkowicie dobrowolne.

Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu archiwizacji dokumentów, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również wszyscy uczestnicy spotkania online, wszystkie osoby mające dostęp do posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy transmitowanych na żywo, jak również udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz www.esesja.tv.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu archiwizacji dokumentacji.

6. Z uwagi na ograniczenia techniczne podczas transmisji zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy za pośrednictwem platformy Zoom brak jest możliwości realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. Natomiast w związku z udostępnieniem zapisu nagrania z transmisji zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże niepodanie powyższych danych spowoduje niemożność zgłoszenia udziału w zdalnym posiedzeniu Komisji bądź sesji Rady Gminy. Włączenie przez Panią/Pana kamery rejestrującej Pani/Pana wizerunek podczas zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy organizowanych przez Urząd Gminy w Wyrach za pośrednictwem platformy Zoom jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w zdalnym posiedzeniu Komisji bądź sesji Rady Gminy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych udostępnionych podczas zdalnego posiedzenia Komisji bądź sesji Rady Gminy stanowi wymóg ustawowy.

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00