XXXIII sesja Rady Gminy Wyry - podjęte uchwały

XXXIII Sesja Rady Gminy Wyry odbyła się 30 września. Podczas posiedzenia podjęto szereg ważnych uchwał.

Radni rozpatrzyli m.in. propozycję wójta gminy Wyry dotyczącą zwiększenia o 62 000 zł środków na wymianę pieców w gminnym programie dla mieszkańców „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła - II etap - lata 2021-2022”.

Obecnie realizowany program jest kontynuacją działań rozpoczętych przez Gminę Wyry w 2015 roku, kiedy to został opracowany i uchwalony Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyry. W 2019 roku, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, rozpoczęto I etap wymiany kotłów. Obecne działania to realizacja II etapu, ze środków budżetu gminy. Łącznie, wygospodarowano w nim zatem na wymianę pieców 712 000 zł. W miarę posiadanych środków Gmina zamierza kontynuować program w kolejnych latach.

Podczas obrad, rozpatrzone zostały również m.in. uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry, a także w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (…).

W związku z  wnioskami właścicieli budynków jednorodzinnych, wprowadzono zapis o  możliwości wyposażenia nieruchomości w dodatkowe worki do selektywnego zbierania odpadów. Możliwe to będzie jednak po pozytywnym rozpatrzeniu pisemnego zgłoszenia, w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach.

Od 1 stycznia 2022 r na PSZOK-u będą obowiązywały limity:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe – 1500 kg / rok / nieruchomość
 • zużyte opony samochodowe – 4 sztuki / rok / nieruchomość
 • zużyte opony jednośladów – 4 sztuki / rok / nieruchomość.
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – 500 kg / rok / nieruchomość

Przypominamy, że meble i inne odpady wielkogabarytowe nadal, w nieograniczonej ilości, będzie można raz w roku wystawić przed posesję w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas tegorocznej zbiórki, zebrano ponad 170 ton odpadów – 169,77 ton odpadów wielkogabarytowych oraz 6,92 ton elektroniki.

W trakcie wrześniowego posiedzenia, Rada Gminy podjęła również uchwały w sprawie:

1. Zmian w budżecie Gminy Wyry na 2021 rok.

2. Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2021-2036.

3. Wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry – dwie działki w Gostyni o łącznej powierzchni dzierżawy 0,3057 ha.

4. Zmiany uchwały nr VIII/83/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków – uchwała wprowadza zmiany w warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

5. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Wyry – lokalu o powierzchni użytkowej 57,29 m2 położonego w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372.

6. Zmiany uchwały Rady Gminy Wyry nr XIX/183/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przypomnijmy, że Rada Gminy Wyry, 11 sierpnia 2020 roku podjęła uchwałę o emisji obligacji, których wartość ogółem wynosi 12 000 000 zł. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Gmina otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Obligacje komunalne spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, że emisja obligacji na kwotę 12 000 000 zł uwzględnia zachowanie płynności finansowej gminy we wszystkich latach jej trwania, a dzięki nim możliwy jest rozwój inwestycyjny naszej gminy.

Początkowo planowano, że w 2020 roku nastąpi emisja dwóch serii w kwocie ogółem 3 800 000 zł, a w 2021 roku emisja czterech serii w kwocie 8 200 000 zł. W ubiegłym roku zakładana emisja doszła do skutku. W roku bieżącym, tj. 26 września dokonano emisji pierwszej serii obligacji w wysokości 2 400 000 zł. Kolejne emisje dwóch serii w łącznej kwocie 4 400 000 zł zaplanowano na grudzień.

Środki z emisji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z uwagi na to, że jedno z zadań – „Budowa kanalizacji w Gostyni poza Aglomeracją” będzie realizowane w latach 2021-2022 i większość wydatków z tego tytułu Gmina poniesie w 2022 roku, postanowiono przesunąć termin emisji jednej serii obligacji w kwocie 1 400 000 zł na 2022 rok.

Wszystkie uchwały można znaleźć na stronie www.prawomiejscowe.pl. Nagranie całego posiedzenia dostępne jest na stronie esesja tv.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00