XII sesja Rady Gminy Wyry

XII sesja Rady Gminy Wyry

XII sesja Rady Gminy Wyry odbyła się 21 listopada w sali narad Urzędu Gminy.

Otwarcia posiedzenia dokonała Joanna Pasierbek-Konieczny, Przewodnicząca Rady, która przywitała zebrane osoby oraz przedstawiła obecnym proponowany porządek obrad, który został przyjęty 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Na listopadową sesję zaproszone zostały Zofia Baron-Margos, Krystyna Jaros oraz Helena Bem-Walczyk z gostyńskiego Klubu Senior +, które opowiedziały o jego działalności w ostatnim roku, a także przedstawiły Mapę Lokalnych Potrzeb Seniorów.

Działalność Klubu Senior + w Gostyni ma na celu zapewnienie aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz rozwijanie zainteresowań seniorów nieaktywnych zawodowo. W grudniu miną równo dwa lata istnienia Klubu. Przez ten czas, Zofia Baron-Margos stworzyła miejsce na mapie naszej gminy, w którym codziennie prawie 40 seniorów spotyka się na wspólnych warsztatach, zajęciach rehabilitacyjnych, czy po prostu wspólnej kawie.

Przedstawicielki Klubu podczas sesji opowiedziały także o projekcie „Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów”, do którego zaprosił je gliwicki Klaster Inicjatyw Społecznych. Celem projektu była aktywizacja seniorów i ich zaangażowanie się w tworzenie polityki lokalnej.

Seniorki na mapie uwzględniły takie elementy, jak:

 • mała liczba przejść dla pieszych na ul. Franciszka Kłosa oraz ul. Rybnickiej,
 • zbyt duże odległości odprowadzeń wody na ul. Pszczyńskiej, co powoduje zalewanie posesji,
 • brak infrastruktury dla niepełnosprawnych, wąski parking i brak windy w domu kultury i bibliotece w Gostyni,
 • niebezpieczny wyjazd z parkingu za domem kultury,
 • brak infrastruktury dostosowanej do potrzeb seniorów – ławek, wiaty i stojaka na rowery przed domem kultury i w okolicach przychodni,
 • mała widoczność przy wyjeździe z ulicy Tyskiej, a także brak chodnika,
 • brak punktu pocztowego w Gostyni,
 • brak chodnika na odcinku od ul. Miarowej do ul. Zaleśnej,
 • brak wystarczającej liczby połączeń komunikacji miejskiej, m.in. do Łazisk i Katowic,
 • brak leśnych tras rowerowych lub promenady wzdłuż rzeki Gostynki,
 • brak transportu wielu chętnych seniorów do Klubu, szczególnie zimą.

Nasza gmina otrzymując informację o realnych potrzebach seniorów, będzie w stanie lepiej zaplanować gminną politykę senioralną. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dalszej kolejności odbyło się wręczenie nagród laureatom tegorocznego Konkursu Fotograficznego „Gmina Wyry w obiektywie”. Zwycięzcą VII konkursu fotograficznego został Sławomir Sładek za zdjęcie „Zabudowania przy ul. Głównej”. Wyróżniono także Mikołaja Bojdoła za zdjęcie „Pomnik”, Michała Hirsza za zdjęcie „Podziwianie łabędzi” oraz Monikę Harupę za zdjęcie „ Pole”.

Radni 12 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” przyjęli protokół z XI sesji Rady Gminy Wyry. Kolejno, przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Gminy przedstawili sprawozdania ze swoich prac w okresie międzysesyjnym. Szczegóły znaleźć można w protokołach znajdujących się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wyrskiego urzędu.

Po przejściu do kolejnego punktu obrad, wójt Barbara Prasoł przedstawiła sprawozdanie ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Omówiła następujące tematy:

Zakończył się remont gostyńskiego przedszkola

W ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366A wraz z jego termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu”, 18 listopada podpisano protokół odbioru końcowego. Obecnie trwa rozliczanie budowy.

Trwa termomodernizacja budynku świetlicy w Gostyni

W ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym komunalnych, będących własnością Gminy – Gostyń ul. Pszczyńska 370”, firma „BUDOLEX” prowadzi prace związane z termomodernizacją budynku. Na chwilę obecną wymieniane jest pokrycie dachu, montowana jest także stolarka drzwiowa i okienna.

Trwa budowa sali gimnastycznej w Wyrach

W ramach„Budowy budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wyrach, – do dziś firma „KURPAS G&A” zakończyła wykonywanie stropów typu Rector nad niższą częścią sali gimnastycznej. Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem murów ogniowych na tej części sali. Na ukończeniu jest betonowanie klatek schodowych wraz z trybuną. Zakończono betonowanie wieńca na poziomie pierwszych okien głównego budynku sali gimnastycznej. Zgodnie z zawartą umową, w okresie do 15 października wykonawca zafakturował roboty budowlane na kwotę brutto 536.385,73 zł, co stanowi 11,27% kwoty umownej.

15 listopada Urząd Gminy złożył pierwszy wniosek o płatność do Ministerstwa Sportu i Turystyki rozliczający zadanie „Budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki przy Szkole Podstawowej w Wyrach przy ul. Puszkina 10”, na kwotę dofinansowania 500 000,00 zł

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach

W ramach„Budowy kanalizacji sanitarnej w Wyrach poza Aglomeracją – ul. Spokojna”, do dziś wykonano geodezyjne wytyczenie zakresu robót, a także rozpoczęto roboty budowlano-montażowe. Przygotowano też dokumentację przetargową. W ramach zadania w następnym etapie zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej bocznej na odcinku o długości 385 m. Szacowany koszt inwestycji to około 300 000,00 zł brutto, termin zakończenia inwestycji został określony na dzień 29 maja 2020 r.   

Zakończył się termin składania oświadczeń

W przedłużonym terminie składania oświadczeń w ramach sporządzania programu funkcjonalno-użytkowego dla „Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni poza Aglomeracją”. Łącznie złożono 155 zgód na wejście w teren, 6 wiadomości e-mail o braku zgody na wejście w teren, 8 listów zostało dwukrotnie odesłanych z uwagi na brak możliwości ich dostarczenia korespondencji do odbiorcy i 92 wiadomości bez odpowiedzi. Zakończenie prac projektowych ma nastąpić 29 listopada.

Podpisanie umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wyrach w ramach Aglomeracji
4 listopada została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wyry, a Firmą „KRISMAG” z siedzibą w Wyrach przy ul. Dworcowej 61 na „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wyrach w ramach Aglomeracji – ul. Puszkina 75A”. Zakres obejmuje wykonanie odcinka sieci długości około 69 mb z rur f160 PCV oraz zabudowanie 2 studni f 600 z tworzywa sztucznego. Wartość ryczałtowa umowna brutto wynosi 19.852,20 zł, a termin wykonania umowy został określony na 10 grudnia.

Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym

W okresie od 24 października, Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. Stan środków na rachunku bieżącym 20 listopada wynosił 1.896.850,15 zł.

Przedłożono projekt uchwały budżetowej

Do 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy Wyry przedłożono projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, a także projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry na lata 2020-2033. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, Komisje Rady Gminy odbywają posiedzenia, na których formułowane są na piśmie opinie o projekcie budżetu, które są następnie przekazywane Wójtowi Gminy oraz Komisji Budżetowej Rady Gminy. Komisja Budżetowa formułuje ostateczną opinię o projekcie budżetu.

Nabycie przez Gminę Wyry prawa własności dwóch nieruchomości

7 listopada wpłynęły informacje od  Wojewody Śląskiego o ostateczności decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Gminę Wyry, nieodpłatnie, prawa własności dwóch nieruchomości:

 • dz. 1212/12, o powierzchni 0,0243 ha położonej przy ulicy Zwycięstwa w Wyrach (z dniem 31 sierpnia 2019 r.),
 • dz. 273/72 o powierzchni 0,1006 ha, położonej przy ulicy Łaziskiej bocznej w Wyrach (z dniem 27.08.2019 r.).

Urząd Gminy złożył wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki

19 listopada Urząd Gminy złożył do Ministerstwa Sportu i Turystyki następujące wnioski
o dofinansowanie:

 • „Nauka pływania dla uczniów szkół z Gminy Wyry” – projekt przeznaczony jest dla 202 uczniów obu szkół podstawowych, koszt całkowity: 110 686,00 zł, wnioskowane dofinansowanie: 36 360,00 zł,
 • „Poprawa kondycji uczniów Szkoły Podstawowej w Wyrach” –przeznaczony dla 112 uczniów SP Wyry, koszt całkowity: 10 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie: 5 000,00 zł.

Planowane rozstrzygnięcie konkursów to styczeń 2020 r.

Powstanie nowy plac zabaw

W Gminie Wyry w ramach programu „PGG dla gminy” polegającego na wsparciu PGG dla gmin górniczych w postaci przekazania zabudowy rekreacyjno-sportowej, powstanie plac zabaw. Plac zabaw utworzony zostanie przy ul. Tysiąclecia, w sąsiedztwie istniejącego już przedszkolnego placu zabaw, jednakże będzie on ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Obecnie trwa ustalanie szczegółów z wykonawcą. Być może uda się wybudować plac zabaw jeszcze w tym roku.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Wójt Gminy, przewodnicząca zapoznała radnych z korespondencją, która wpłynęła do Rady Gminy Wyry w okresie międzysesyjnym. Szczegóły składanych interpelacji, zapytań oraz wolnych wniosków znaleźć można w protokołach znajdujących się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wyrskiego urzędu.

Kolejny punkt obrad stanowiło głosowanie w sprawie następujących uchwał:

 • określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wyry oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,
 • zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna dotyczącego organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii kościołów i związków wyznaniowych – 14 głosów „za”,
 • zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2019 rok – 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw”,
 • uchylenia Uchwały nr XI/106/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2019 r. oraz zmiany uchwały nr XXIII/216/2016 Rady Gminy Wyry z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 1 głos „przeciw”,
 • uchylenia Uchwały nr XI/107/2019 Rady Gminy Wyry z dnia 24 października 2019 r. oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Wyry oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 1 głos „przeciw”,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – 14 głosów „za”.

Wszystkie uchwały Rady Gminy Wyry publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej wyrskiego urzędu. Wszystkie uchwały podjęte po 1 sierpnia 2012 roku dostępne są na stronie www. prawomiejscowe.pl. Zgodnie z nowymi przepisami, sesje Rady Gminy są nagrywane i transmitowane na żywo. Materiały z sesji Rady Gminy dostępne są w programie esesja. Po głosowaniu wszystkich uchwał, przewodnicząca zakończyła obrady. Kolejna sesja odbędzie się 20 grudnia.

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001