Wyniki I przetargu na sprzedaż działki przy ul. Głównej

Przedmiotem przetargu była następująca nieruchomość gruntowa:

1. Nieruchomość gruntowa położona w Wyrach przy ul. Głównej, zapisana w Księdze Wieczystej KA1M/00080677/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.

Numer działki

Powierzchnia (m²)

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

1.

329/32

1363

Bp

172 500,00

8 625,00

2. Przedmiotowa działka położona jest w Wyrach przy ul. Głównej. Działka nr 329/32 ma kształt nieregularny zbliżony do trójkątnego z wyciętym narożnikiem północno-wschodnim, jest to grunt niezabudowany, z infrastrukturą techniczną usytuowaną na niej oraz w sąsiedztwie, o korzystnej szerokości i korzystnym ukształtowaniu (teren lekko pochyły w kierunku południowym ze skarpą w części północno-zachodniej). Działka nieogrodzona, w części północnej porośnięta samosiewem liściastym kilkuletnim, oparta od strony zachodniej o drogę publiczną, asfaltową ul. Główną. W części południowo-wschodniej działki widoczne prawdopodobne pozostałości zabudowy, nie ujawnione jednak na mapie zasadniczej.

3. Nieruchomość gruntowa obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, jak w księdze wieczystej KA1M/00080677/4:

Prawo przechodu, przejazdu i przepędu bydła istniejącą drogą trzy metry szeroką na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy KW nr 20503, 20504

Całość dostępna na: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/405/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20.01.2010 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Dz. U. W. Śl. z 2010 r. Nr 43, poz. 663 przeznaczeniem podstawowym terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MNU jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową, zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę usługową, nieuciążliwe działalności usługowo-wytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej. Część działki 329/32 przeznaczona jest w miejscowym planie, jako symbol 1KDL1/2 -teren komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej.

Nie było osób niedopuszczonych i dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Przetarg na zbycie działki 329/32 został zakończony wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłat wadium.

[WÓJT GMINY WYRY]

Załącznik:

 

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 - 14:00

 • Wtorek: 8:00 - 14:00

 • Środa: 8:00 - 14:00

 • Czwartek: 8:00 - 14:00

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001