Czyste Powietrze

Raport o stanie Gminy Wyry za 2018 rok

Raport o stanie Gminy Wyry za 2018 rok

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Wyry

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Wyry zobowiązany był w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Wyry raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii i uchwał Rady Gminy Wyry.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta planowana jest na dzień 27 czerwca 2019 roku. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (czyli do 26 czerwca 2019 roku).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

 

 

Raport o stanie Gminy za 2018 rok:

http://bip.ugwyry.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=9211885&ident=25227

zgłoszenie do debaty.rtf

powrót