Rada Gminy Wyry przyjęła nowe zasady segregacji i odbioru odpadów

Rada Gminy Wyry przyjęła nowe zasady segregacji i odbioru odpadów

Rada Gminy Wyry 28 maja przyjęła uchwały: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyry oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zmiany wejdą w życie 1 września 2020 r.

W związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca zobowiązał Radę Gminy do dostosowania swoich uchwał w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tejże ustawy. Naczelny kierunek zmian to obowiązek i określenie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujący wszystkich właścicieli nieruchomości. Stąd w przyjętych 28 maja uchwałach określono:

1 Pozostawienie w systemie odbioru odpadów komunalnych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

2. Dokonano precyzyjnego wyróżnienia odpadów komunalnych, które obowiązkowo podlegają selektywnej zbiórce; szczególną uwagę  poświęcono bioodpadom, które dla wielu właścicieli nieruchomości stanowią w dalszym ciągu wyzwanie. Przepisy pozwalają na zbieranie bioodpadów wyłącznie w miejscu ich wytworzenia. W regulaminie wskazano również możliwość  kompostowania bioodpadów na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

3. W zamian za uiszczaną opłatę, Gmina zobowiązana będzie wyposażyć właściciela nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

4. Wprowadzenie dodatkowej usługi odbioru bioodpadów – liści.

5. Doprecyzowanie ilość przysługujących pojemników i worków na nieruchomość.

5. Dokonanie zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:

6. Rozszerzenie zakresu rodzaju odpadów dostarczanych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów o bioodpady oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz dokonano zmiany godzin otwarcia PSZOK:

Poniedziałek    10.00 – 18.00
Wtorek           8.30 – 16.30
Środa             8.30 – 16.30
Czwartek        10.00 – 18.00
Piątek             12.30 – 16.30
Sobota            9.00 – 14.00
Niedziela         nieczynne

Wszystkie zmiany w stosunku do obecnych zasad prezentujemy w tabelach:

Odpady-1.jpg

Odpady-2.jpg

Odpady-3.jpg

Zasady segregacji odpadów - co wrzucać, a czego nie:

zasady segregacji odpadów-1.jpg

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001