Czyste Powietrze

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Rybnickiej

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Rybnickiej

Szanowni Mieszkańcy Gostyni,

Od 18 do 29 marca 2019r. będą prowadzone konsultacje społeczne w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Rybnickiej, na działce nr 2882/39 (rejon stawu Barcz).

Konsultacje polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gostyni przy ulicy Rybnickiej, na działce nr 2882/39 (rejon stawu Barcz)?”.

Kwestionariusze konsultacyjne będą dostarczane przez firmę wywozową do każdej nieruchomości w dniach od 11 do 15 marca 2019r. Dodatkowo kwestionariusze będzie można pobrać i złożyć w następujących miejscach:

 1. Sekretariat Gminnego Przedszkola w Gostyni, ul. Pszczyńska 366a
 2. Sekretariat Szkoły Podstawowej w Gostyni, ul. Rybnicka 141
 3. Sekretariat Domu Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366
 4. Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Gostyni, ul. Pszczyńska 372
 5. Urząd Gminy Wyry (parter, pok. nr 5), ul. Główna 133

 w godzinach pracy w/w jednostek.

 

Kwestionariusz można pobrać tutaj.  Kwestionariusz należy wydrukować, wypełnić i złożyć w jednej z w/w lokalizacji.

 

Głosowanie polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce „jestem za”, „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się” na ankiecie konsultacyjnej.

Głosem ważnym będzie postawienie znaku „x” w jednej z rubryk.

Głos będzie uznany za nieważny w następujących przypadkach:

 1. postawienie znaku „x” w dwóch lub trzech rubrykach lub nie postawienie znaku „x” w żadnej rubryce,
 2. nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól (imię i nazwisko, adres zamieszkania),
 3. brak podpisu.

Kwestionariusze złożone przez osoby nie będące mieszkańcami Gostyni nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji.

 

Lokalizacja planowanego PSZOKu:

mapka pszok 3-1 aktualna.jpg

 

Co to jest PSZOK?

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to miejsce na

terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane

w sposób selektywny. W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:

1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy

2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Szczegółowy sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów

komunalnych określa rada gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa

miejscowego (art. 6r ust. 3 ww. ustawy). Gmina decyduje więc o sposobie organizacji

i zakresie działania PSZOK-u. Wskazane w ustawie frakcje stanowią oczywiście

tylko minimalny katalog odpadów, które gmina zobowiązana jest w PSZOK-u zbierać.

Biorąc pod uwagę praktykę, katalog ten należy rozszerzyć, biorąc pod uwagę funkcjonujący

system odbioru i zbiórki odpadów oraz uwarunkowania lokalne gminy.

 

powrót