Portal Gmina Wyry

Bezpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne: w Orzeszu, Ornontowicach i Wyrach oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu: w Starostwie Powiatowym w Mikołowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

W dwóch punktach darmowa pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, natomiast dwa pozostałe punkty prowadzone są przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert tj. Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie.

Harmonogram otwarcia punktów bezpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego:

Punkt

Lokalizacja

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez:

Dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

 

Lokal biurowy w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie – osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

14.00 - 18.00

11.00 - 15.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

2.

 

Lokal biurowy nr 105 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie – radca prawny oraz osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

13.00 - 17.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

3.

 

Lokal biurowy w Urzędzie Miasta w Orzeszu,

ul. Św. Wawrzyńca 21

 

Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

08.00 - 12.00

4.

Lokal biurowy w Domu Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366

Adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Punkt czynny od 1 do 15 dnia każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 - 18.00

09.00 - 13.00

14.00 - 18.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

 

Lokal biurowy nr 409 w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a

Adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Punkt czynny od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

Kto otrzyma nieodpłatną pomoc prawną?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
• młodzież do 26. roku życia
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015, poz. 1255)