Czyste Powietrze

Bezpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 • osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnejzostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom, które nie ukończyły 26 lat,
 • osobom, które ukończyły 65 lat,
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 • kobietom w ciąży.

 

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z pomocy tj.:

 • oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • ważna Karta Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,
 • dowód tożsamości w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat,
 • oświadczenie, że wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna w wyniku, której osoba występująca o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 • dokument potwierdzający ciążę (np. zaświadczenie lekarza stwierdzające ciążę lub też karta przebiegu ciąży).

 

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (w przypadku osób, które są w ciąży).
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

HARMONOGRAM OTWARCIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Punkt

Lokalizacja

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez:

Dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

 

Lokal biurowy w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a

 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie – osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 - 18.00

11.00 - 15.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

2.

 

Lokal biurowy nr 105 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych,                    ul. Chopina 8

 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie – radca prawny oraz osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13.00 - 17.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

3.

 

Lokal biurowy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu,

ul. Św. Wawrzyńca 23

 

Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

4.

 

 

Lokal biurowy w Domu Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366

 

Adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Punkt czynny od 1 do 15 dnia

każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

14.00 - 18.00

09.00 - 13.00

14.00 - 18.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

Lokal biurowy nr 409 w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a

Punkt czynny od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00