Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Wyry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży poprzez:

 • organizację i realizację współzawodnictwa sportowego
 • organizację zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych,
 • realizację działań promujących zdrowy styl życia.

W 2023 r. na realizację zadania przeznaczone będzie 170 000 zł.

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które realizowane będą w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

Podmioty uprawnione do składania ofert:

 • organizacje pozarządowe
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 17.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wyry, przy ul. Głównej 133 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: URZĄD GMINY WYRY, ul. Główna 133, 43-175 WYRY (decyduje data wpływu do Urzędu). Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS lub innym rejestrem. Ofertę w formacie PDF należy podpisać podpisem elektronicznym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Wyry. W przypadku złożenia oferty w wersji papierowej, należy ją złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą organizacji wraz ze wskazaniem konkursu którego ona dotyczy tj. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz klauzulą „Nie otwierać”.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego dostępny jest w Referacie Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Gminy, w budynku Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, pokój nr 7 lub w wersji elektronicznej na stronie www.wyry.pl: Wzory dokumentów - Portal gminy Wyry.

Do oferty konkursowej podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenia znajdujące się na końcu części VII formularza oferty oraz dołączyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub ewidencji właściwej dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS
 • w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie
 • w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Gminy Wyry
 • statut organizacji
 • informację o posiadanym numerze konta bankowego, potwierdzoną przez bank prowadzący rachunek lub przez zarząd organizacji, na które w przypadku przyznania dotacji mają zostać przekazane środki finansowe wraz z informacją czy konto to jest oprocentowane, bądź nieoprocentowane

Załączniki:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wyry w 2023 rok

powrót