Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego

Wójt Gminy Wyry ogłasza sprzedaż środka trwałego – zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych LUKAS OSP stanowiącego własność Gminy Wyry.

Nazwa i siedziba sprzedawcy:

  • Urząd Gminy Wyry –43-175 Wyry ul. Główna 133

Miejsce i termin przetargu:

  • Otwarcie kopert nastąpi w dniu 16 czerwca 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Wyry, 43-175 Wyry, ul. Główna 133

Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawany przedmiot trwały:

  • 43-176 Gostyń, ul. Pszczyńska 296 (siedziba OSP Gostyń)

Cena wywoławcza/minimalna:

  • 6 000 zł brutto

koszty związane z transportem zestawu hydraulicznego ponosi zainteresowany.

Oferta powinna zawierać:

  • Oferowaną cenę brutto oraz sposób jej zapłaty
  • Dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby)

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Urzędu Gminy Gminy Wyry, 43-175 Wyry, ul. Główna 133

Oferty należy składać do dnia 15 czerwca  2023 r. do godziny 15.30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „sprzedaż środka trwałego – zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych LUKAS OSP”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 601 542 606, osoba do kontaktu: Pan Mirosław Skorek

Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot przetargu nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

Termin zapłaty i zakupu:
Przekazanie środka trwałego wraz z dokumentami nastąpi po zawiadomieniu o przyjęciu oferty oraz uiszczeniu na konto Urzędu Gminy Wyry opłaty wynikającej ze złożonej oferty, w terminie 7 dni od dnia poinformowania oferenta.

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wyry reprezentowany przez Wójta Gminy Wyry z siedzibą w Wyrach przy ulicy Głównej 133.
Z administratorem można się skontaktować poprzez email wojt@wyry.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: inspektorodo@wyry.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w udziału w przetargu oraz ewentualnego zawarcia umowy w przypadku zbycia środka trwałego i związane z tym wymagane dokumenty, a także w celu odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań publicznych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (jeśli zezwalają na to przepisy prawa).
Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych i w formie tradycyjnej.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 

powrót