Odpowiedź na protest przeciwko planowanej budowie zbiornika suchego Gostyń

Publikujemy odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na protest Gminy Wyry przeciwko planowanej budowie zbiornika suchego Gostyń.

„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że realizacja przedmiotowej inwestycji stanowi jeden z elementów powstającej koncepcji – opracowania studialnego złożonego zadania pn. „Program działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiącego element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa”. Program ten należy do Zadania 5.7.1., będącego częścią Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (POPDOiW), a realizowanego przy wsparciu Banku Światowego. W ramach projektu POPDOiW powstał m.in. Wrocławski Węzeł Wodny oraz Zbiornik Przeciwpowodziowy Racibórz Dolny.

PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach po przeanalizowaniu opinii zgromadzonych w trakcie trwania konsultacji społecznych Programu i Prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu działań nietechnicznych i retencyjnych stanowiących element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem ochrony przed powodzią miasta Krakowa" podjęło decyzję o pozostawieniu na liście rekomendowanych działań zbiornika Gostyń na rzece Gostyni. Jednocześnie podkreślamy, że nadal jesteśmy przed etapem prac projektowych, a więc pozostajemy otwarci na dyskusję i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, jak również bierzemy pod uwagę przekazane przez Państwa wnioski i informacje.

Pragniemy zaznaczyć, że planuje się realizację zbiornika suchego, z zachowaniem naturalnego przepływu rzeki w okresie bez powodzi, którego okresowe zalewnie będzie miało miejsce wyłącznie w czasie trwania wezbrania. Zbiornik suchy w istotny sposób obniży zagrożenie powodziowe dla terenów położonych poniżej, tym samym może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności działek, zyskujących dodatkowe zabezpieczenie przez powodzią, które są wynikiem, jak sami Państwo wskazują, lokacji części gminy w obniżeniu doliny Gostyni. Proponowany zbiornik przyczyni się więc do ochrony terenów niżej położonych. Budowa samego zbiornika prowadzi w konsekwencji do uporządkowania gospodarki wodnej w jego sąsiedztwie, stąd zostanie znacząco zredukowana także możliwość wystąpienia lokalnych podtopień, które są częstym zjawiskiem w Państwa gminie.

Pragniemy podkreślić, że proponowana lokalizacja zapory i czaszy zbiornika Gostyń nie obejmuje swoim zasięgiem obszarów zabudowanych, a jedynie tereny łąk, pól i zakrzaczeń, na których i tak ze względu na bezpośrednią bliskość cieku zabudowa mieszkaniowa byłaby utrudniona. Państwa obawy o zatrzymanie naturalnego spływu Gostynki i zalanie terenów przyległych wydają się nieuzasadnione, ponieważ poziom piętrzenia na zbiorniku uwzględnia zasięg tzw. cofki i jest ustalany m.in. w oparciu o bezpieczne oddalenie linii zabudowy od podpiętrzonego cieku. Dokładny zasięg cofki stanie się przedmiotem analiz na etapie projektu technicznego. Okres zalegania wód w zbiorniku suchym wynosi przeciętnie kilka dni, stąd nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na poziom wód gruntowych w jego bezpośredniej bliskości. Poza tym na etapie projektu warunki gruntowo wodne staną się przedmiotem dogłębnych analiz i w przypadku stwierdzenia niekorzystnych uwarunkowań zostaną zastosowane adekwatne środki techniczne tj. przesłony przeciwfiltracyjne w gruncie, które uniemożliwią napływ wód na tereny przyległe i zalanie piwnic budynków.

Ponadto informujemy, ze po rozmowie w dn. 19.04.2021 r. pomiędzy Dyrektorem PG WP RZGW w Gliwicach, a Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ustalono, że schron bojowy zostanie zachowany w niezmienionej formie i lokalizacji. Zostaną natomiast zastosowane środki ochrony indywidualnej, której zadaniem będzie zabezpieczenie obiektu przez zalaniem i podtopieniem. W chwili obecnej oczekujemy na ostateczne stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

PG WP RZGW w Gliwicach informuje ponadto, że wszystkie szczegółowe rozwiązania zostaną zaproponowane na etapie prac projektowych, stąd zasięg zalewu zbiornika Gostyń może ulec zmianie. Zapewniamy, że będziemy uwzględniać w możliwie największym stopniu zachowanie istniejących zabudowań. Podkreślamy jednocześnie, że z każdym, którego bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć będzie kwestia ewentualnej budowy zbiornika Gostyń,

Wody Polskie będą prowadzić indywidualne uzgodnienia. W związku z powyższym liczymy na owocną współpracę i dyskusje z przedstawicielami Gminy Wyry na kolejnych etapach realizacji projektu”.

Odpowiedź na protest 1.jpgOdpowiedź na protest 2.jpg

zbiornik.png

powrót