Nie daj się zaskoczyć zimie - wykaz telefonów Akcji Zima

Nie daj się zaskoczyć zimie - wykaz telefonów Akcji Zima

W Gminie Wyry rozpoczęła się Akcja Zima 2019/2020. Oznacza to gotowość służb gminnych i prywatnych do podjęcia działań, związanych z usuwaniem skutków zimy.

Utrzymanie dróg gminnych polega na ich odśnieżaniu w trakcie lub zaraz po ustaniu opadów atmosferycznych jako drogi „białe przejezdne”, bez dodatkowego posypywania środkami chemicznymi czy materiałem sypkim.

Ze względu na fakt, iż drogi gminne są drogami lokalnymi, a ruch ma charakter bezpośredniego dojazdu do posesji, tego typu utrzymanie jest wystarczające, wymagające jedynie rozwagi kierowców korzystających z tych dróg.

Ponadto są odśnieżane parkingi i place na terenie Gminy Wyry, które są utrzymywane w stanie umożliwiającym na swobodne poruszanie się wraz z likwidacją ich śliskości poprzez posypywanie piaskiem lub polanie solanką w miejscach najbardziej uczęszczanych.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż obowiązek utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz.2068 z późn.zm.), należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.).

Kolejność odśnieżania dróg gminnych:

 1. Drogi gminne publiczne
 2. Drogi gminne wewnętrzne, parkingi gminne
 3. Drogi gminne wewnętrzne dojazdowe do posesji
 4. Drogi prywatne – tylko w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców

Dodaj trochę treści.jpg

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli
i zarządców obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego
w związku z potencjalnym zagrożeniem występującym w okresie zimowym.

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu
z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 ww. ustawy obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Elżbieta Oczkowicz
Katowice, październik 2019


powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001