II Przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Wyry

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

1.      Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Akacjowej, zapisane w księdze wieczystej KA1M/00000533/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 kwietnia 2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w Pawilonie Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 58.

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

Rodzaj użytku

Cena wywoławcza netto zł

Wadium zł

1

3988/106

989

PsIV

50 100,00

5 000,00

2

3989/106

767

RV, PsIV

38 800,00

5 000,00

3

3990/106

940

PsIV

53 000,00

5 000,00

4

3991/106

860

RV, PsIV

48 400,00

5 000,00

5

4001/106

831

RIVb

46 800,00

5 000,00

6

4003/106

839

RV

47 300,00

5 000,00

7

4004/106

784

RV

44 200,00

5 000,00

8

4005/106

868

RV

48 900,00

5 000,00

9

4006/106

725

RV

36 700,00

5 000,00

10

4007/106

995

RV

50 400,00

5 000,00

Działki są niezabudowane, nieogrodzone, zlokalizowane w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Posiadają dostęp do sieci uzbrojenia terenu: energetycznej, wodociągowej, gazowej.

Nieruchomości gruntowe są obciążone (obciążenie jest bezprzedmiotowe):

Służebność gruntowa polegająca na tym, że woda odpływowa z gruntów wyk.l.357, 358, 359 i 360 KW Łaziska Górne może być odprowadzana rowem przez niniejszy grunt z resztą opisaną bliżej w dok. z dnia 23.10.1934 r. Rep. A 645 Not. Lehnerta na rzecz każdoczesnych właścicieli gruntów wyk. 357, 358, 359 i 360 KW Łaziska Górne.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Wyry  nr XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 20 lipca 2010 r. Nr 131, poz.2174) przeznaczenie działek to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z towarzyszącymi usługami oznaczony symbolem 98 MNU.

 

 

 

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  do dnia 12 czerwca 2014 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).

Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 167 poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42, e-mail mienie@wyry.pl.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.

 

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00