Akcja zima 2021/2022 - wykaz telefonów

W Gminie Wyry rozpoczęła się Akcja Zima 2021/2022. Oznacza to gotowość służb do podjęcia działań, związanych z usuwaniem skutków zimy. Na czym dokładnie polega akcja oraz gdzie zadzwonić po pomoc? Poniżej publikujemy wykaz telefonów oraz najważniejsze informacje.

Akcja Zima (3).png

Wykaz dróg powiatowych w Wyrach:

  • ul. Główna
  • ul. Łaziska
  • ul. Aleksandra Puszkina
  • ul. Magazynowa
  • ul. Zbożowa

Wykaz dróg powiatowych w Gostyni:

  • ul. Rybnicka
  • ul. Łuczników
  • ul. Miarowa
  • ul. Wojciecha Drzymały
  • ul. Macierzanki

Utrzymanie dróg gminnych polega na ich odśnieżaniu w trakcie lub zaraz po ustaniu opadów atmosferycznych jako drogi „białe przejezdne”, bez dodatkowego posypywania środkami chemicznymi czy materiałem sypkim.

Ze względu na fakt, iż drogi gminne są drogami lokalnymi, a ruch ma charakter bezpośredniego dojazdu do posesji, tego typu utrzymanie jest wystarczające, wymagające jedynie rozwagi kierowców korzystających z tych dróg.

Ponadto, na terenie Gminy Wyry odśnieżane są parkingi i place, które są utrzymywane w stanie umożliwiającym na swobodne poruszanie się wraz z likwidacją ich śliskości poprzez posypywanie piaskiem lub polanie solanką w miejscach najbardziej uczęszczanych.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż obowiązek utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne, artykuł 77 ust. 1 pkt 2 zakazuje się spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, m.in. z centrów miast, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami, oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wód lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wód.

Załączniki:

powrót