53. sesja Rady Gminy Wyry - porządek obrad i transmisja na żywo

Już dziś, 25 maja o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry (II piętro) przy ul. Głównej 133 odbędzie się 53. sesja Rady Gminy Wyry.

Jednym z tematów posiedzenia będzie omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Wyry. Gośćmi będą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych, OSP Wyry i OSP Gostyń. Radni rozpatrzą dziś także m.in. projekty uchwał w sprawach:

 • wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyry,
 • określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry,
 • określenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry,
 • zmiany uchwały Rady Gminy Wyry Nr LII/452/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyry na 2023 rok,
 • zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2023 rok,
 • zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wyry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników,
 • zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Wyry mającego na celu wspólne przygotowanie i realizację projektu grantowego pn. „Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry”,
 • zmiany uchwały nr XLV/372/2022 Rady Gminy Wyry z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wyry na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
 • przyjęcia Planu walki z ubóstwem energetycznym dla Gminy Wyry na lata 2023-2028,
 • zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2022-2026,
 • wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Wyry - w Wyrach,
 • wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Wyry - w Gostyni,
 • rozpatrzenia petycji z dnia 26 marca 2023 r.

Transmisja na żywo

Porządek obrad

Z projektami wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie Zbiór aktów: Projekty-uchwał-Rady-Gminy-Wyry - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl).

powrót